27. 7. 2015 – Prvi javni razpis iz naslova podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete bo objavljen 31. 7. 2015

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 23. 7. 2015 izdala Uredbo o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki predstavlja podlago za objavo javnega razpisa.

Uredba se izvaja na podlagi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013.  Podukrep je del ukrepa Razvoja kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Namen podpore po tej uredbi je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. Ta uredba določa tudi pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obravnavo vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, kontrole ter kršitve in sankcije.  

Slovenija bo za izvedbo podukrepa M06.1 v celem obdobju izvajanja namenila skupno 60.650.000 eurov, od tega 80 % prispeva EU, 20 % pa Republika Slovenija.

Javni razpis za podukrep Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015 bo objavljen 31. 7. 2015. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev bo znašala do vključno 12 mio eurov. Od tega za sklop A (mladi kmetje z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji) 8.400.000 eurov in za sklop B (ostali mladi kmetje) 3.600.000 eurov.
Javni razpis bo zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in vlaganje vlog v fizični obliki bo možen od prvega delovnega dne po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v uradnem listu, se pravi od 24. 8. 2015 do 18. 9. 2015.

Deli z drugimi