Produktivne majske delavnice o Skupni kmetijski politiki

Avtor: Boštjan Banfi / Foto natečaj Moje podeželje

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v maju po vrsti sektorskih delavnic organiziralo še štiri delavnice z imenovanimi predstavniki treh ožjih delovnih skupin in ene širše delovne skupine za pripravo predlogov in dokumentov Skupne kmetijske politike. Udeleženci so podali številne komentarje na predstavljena izhodišča MKGP za intervencije Strateškega načrta SKP 2023-2027.

Na delavnici za vsebinsko področje razvoja podeželja so udeleženci razpravljali o možnostih za vpeljavo intervencije Obnova in razvoj vasi po konceptu pametnih vasi. Udeleženci so podali pomisleke o vpeljavi novih strategij pametnih vasi in o povezavah z ukrepom LEADER. Predstavljena so bila tudi izhodišča za uvedbo standardnega outputa za določitev velikostnih pragov kmetijskih gospodarstev kot pogoja za pridobitev upravičenosti vstopa v nekatere intervencije Strateškega načrta SKP. Udeleženci so opozorili na težavo neupoštevanja gozdarske dejavnosti pri izračunu in na to, da je treba dati poseben poudarek na poseben položaj kmetij v OMD območjih.

Na delavnici za vsebinsko področje pametno in odporno kmetijstvo so udeleženci podali mnenja glede možnosti uvedbe intervencije Ekoregije, kjer so udeleženci opozorili na potreben razmislek o vključenih in nevključenih kmetijah in drugih subjektov ter prednostih oz. slabostih za ene in druge, ki bi jih prinesla uvedba ekoregije na določeno območje. Razprava je potekala tudi o o podporah za spodbujanje krožnega gospodarstva in kako oblikovati intervencije za spodbujanje naložb za izboljšanje okolja. V okviru Strateškega načrta SKP se načrtujejo podpore za proizvodne in neproizvodne naložbe, ki bodo imele pozitiven vpliv na okolje, naravne vire (voda, tla in zrak) ter biološko pestrost.

EU v okviru SKP po 2020 pričakuje večjo ambicioznost pri postavljanju okoljskih in podnebnih ciljev. Pred slovenskim kmetijstvom so zato mnogi izzivi: kako ob hitrem razvoju in intenzifikaciji kmetijstva na eni strani in opuščanju kmetijske rabe na drugi, varovati naravne vire (vode, tal in zrak), zmanjšati vpliv na podnebje, ohranjati biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost ter istočasno zagotoviti, da bodo kmetijska zemljišča obdelana na trajnostne načine, ki bodo v največji možni meri dopuščali njihovo naravno dinamiko in kmetom omogočali preživetje in zaslužek. Na delavnici za vsebinsko področje varovanja okolja in podnebne spremembe so udeleženci razpravljali o pomenu intervencij Sheme za okolje in podnebje (SOPO) ter kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP) za blaženje podnebnih sprememb in izboljševanje naravnih virov. Ker so osnova za pripravo obeh intervencij t.i. pravila o pogojenosti (v sedanjem programskem obdobju so to zahteve navzkrižne skladnosti), je bila razprava namenjena tudi temu pomembnemu področju, s poudarkom na biotski raznovrstnosti in krajini. Udeleženci so poudarili, da je treba biti pri zasnovi zahtev pogojenosti previden, so se pa strinjali, da sta obe intervenciji, tako SOPO kot KOPOP, pomembni pri blaženju podnebnih sprememb in ohranjanju oziroma izboljševanju naravnih virov.

Evropska komisija je za vsako državo članico pripravila priporočila za pripravo strateških načrtov, kjer je upoštevala razlike v izhodiščnem stanju posameznih držav članic ter področja, kjer je potreben večji napor. Priporočila se osredotočajo na ključna področja za posamezno državo članico. Poleg doseganja specifičnih ciljev SKP so priporočila namenjena tudi usklajenosti strateškega načrta z zavezami iz Zelenega dogovora. Gre za šest kvantificiranih ciljev na ravni EU, ki izhajajo iz strategije Od vil do vilic in iz Strategije EU za biotsko raznovrstnost. Imenovani predstavniki širše delovne skupine so tako poglobljeno razpravljali zlasti o predlogu nacionalnih ciljih na področju uporabe in tveganja uporabe pesticidov, prodaje antimikrobikov, izgube (rastlinskih) hranil, površine namenjene ekološkemu kmetovanju in površine namenjene raznolikim krajinskim značilnostim. Udeleženci so opozorili na pomen oblikovanja realnih, a hkrati ambicioznih ciljev.

MKGP načrtuje javno razgrnitev predloga Strateškega načrta SKP 2023-2027 konec junija in in javno razpravo v juliju.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi