Predstavljamo slovenske finaliste za evropski natečaj “Rural Inspiration Awards 2022”


  • Datum objave 04.08.2022

Predstavljamo slovenske finaliste za evropski natečaj “Rural Inspiration Awards 2022”

  • Datum objave 04.08.2022

Natečaj “Rural Inspiration Awards*”, ki letos poteka pod geslom Prihodnost so mladi, že četrto leto organizira Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja. Namen natečaja je povečanje prepoznavnosti politike razvoja podeželja in prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) k dolgoročni viziji podeželja ter spodbuditi izmenjavo znanja in mreženje med zainteresiranimi deležniki na podeželju. V nadaljnji izbor na evropskem nivoju je Slovenija poslala 8 projektov.

Spomnimo, da smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v maju in juniju zbirali prijave slovenskih kandidatov na evropski natečaj dobrih praks podeželja. Prejeli smo 17 prijav, od katerih je strokovna ocenjevalna komisija izbrala 8 najboljših.

 

Poglejmo, kdo so slovenski finalisti!

Spoznajmo slovenske finaliste letošnjega natečaja po razpisanih  kategorijah:

  • Zelena prihodnost (Green Futures)

Projekt Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA), ki ga vodi Univerza v Ljubljani, prispeva k trajnostni rabi vode in pametnem namakanju, in s tem k blažitvi podnebnih sprememb in vplivu na količino in kakovost rastlinske pridelave. V prakso je vpeljal Sistem za Podporo Odločanju o Namakanju (SPON). Kmetje na podlagi nasveta odločajo o času ter o količini dodane vode. Projekt je pomemben, ker je v Sloveniji zelo nizka raven kmetijske pridelave z visoko dodano vrednostjo (zelenjava, jagodičevje), kar je med drugim tudi posledica neznanja o rabi vode.

Projekt Lesni feniks, ki ga vodi Zadruga Lokatur iz Škofje Loke, in je sofinanciran v okviru ukrepa LEADER,  je inovativen že po svojih rezultatih, saj je bila urbana oprema izdelana iz odsluženega lesa. Oprema je bila postavljena v lokalnem okolju in sama po sebi opozarja prebivalce na principe krožnega gospodarstva in omogoča izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa. Razvit je bil nov pristop k razvoju izobraževalnega procesa, saj so se v projektu k doseganju končnega rezultata povezali gospodarstvo, lokalna skupnost in izobraževalna ustanova.

Novogradnja hleva za krave molznice (High Welfare Floor) v katerega je investiral mladi kmet prevzemnik Simon Čretnik, je primer dobre prakse, saj takšnega hleva pri nas še ni, hkrati pa je to prvi takšen hlev na svetu. High Welfare Floor (HWF) so inovativna tla za hleve na prosto rejo. Kravam molznicam nudijo suh in udoben prostor za bivanje, ki jim hkrati omogoča naravno obnašanje.

  • Digitalna prihodnost (Digital Futures)

Inovacijsko partnerstvo za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano EIP – EKOPAKT, ki ga vodi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, naslavlja izzive, s katerimi se srečujejo rejci govejega ekološkega mesa in celotna veriga preskrbe z ekološkim govejim mesom. V Sloveniji namreč nimamo zgrajenega učinkovitega sistema sledljivosti in trženja ekološkega govejega mesa. Veliko mesa vzrejenega na ekološki način, nadaljuje pot po preskrbovalni verigi kot konvencionalno meso. Cilj projekta je vzpostaviti sodobni digitalni sistem sledljivosti ekološkega govejega mesa, ki bo zagotavljal večjo transparentnost celotne preskrbovalne verige od hleva do vilice.

  • Odporna prihodnost (Resilient Futures)

S projektom Inovativna zadruga – povezovanje kmetov (V SLOGI JE MOČ), ki ga vodi Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, so ustanovili skupino proizvajalcev krompirja in skupino proizvajalcev zelenjave in sadja v okviru zadruge. S projektom jim je uspelo združiti preko 1.700 kmetov. Kmetje sodelujejo med seboj, saj skupaj zagotovijo zadostno količino pridelka, ki ga potrebujejo večji trgovci. So še edina zadruga v Sloveniji, ki odkupuje mleko, živino, les, zelenjavo, krompir in sadje, ter opravlja trgovinsko dejavnost, prodaje vse za kmeta, na enem mestu.

V projektu Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji, ki ga vodi Biotehniška fakulteta iz Ljubljane, gre za povezovanje raziskovalcev, svetovalcev in pridelovalcev pri uvajanju nove klubske sorte jabolk, odporne na jablanov škrlup. Na pobudo pridelovalcev podrobneje raziskujejo tehnologijo pridelave sorte ‘Bonita’ v okviru projekta EIP, ki se v letu 2022 zaključuje. V zadnjem letu so tudi resno pristopili k novemu načinu trženja, v enotni embalaži, točno določene kakovosti plodov in na razpolago v optimalnem času za uživanje.

  • Socialno vključujoča prihodnost (Socially Inclusive Futures):

Projekt Xena – Nova učna okolja v mestu in na podeželju, ki ga vodi Zasebni vrtec Viljem Julijan iz Šentjurja pri Celju, je potreben, ker so na območju LAS zaznali potrebo po vzpostavitvi dodatne infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja (en oddelek v vrtcu) ter prostočasnih in drugih aktivnosti. Hkrati pa so ugotovili, da bi bilo treba doseči večjo vključitev ranljivih skupin (otroci, mladi in starejši) na področju samooskrbe, varovanja okolja in ohranjanja narave na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Glavni rezultat projekta so štirje programi izkustvenega učenja in štiri nova učna okolja v mestu in na podeželju. Hkrati se je z operacijo prispevalo k učinkoviti rabi virov in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, saj so z vzpostavljenim življenjskim ciklom hrane v operaciji spodbudili nizkoogljično skupnost in skupnost brez odpadkov, ki je temelj krožnega gospodarstva.

Na Goričkem, ki je eno najbolj odmaknjenih ruralnih območij v Sloveniji, je v okviru LEADER projekta LAS Goričko 2020 nastala uspešna zgodba medgeneracijskega sodelovanja Štorklja, ki je umeščen na območju Eko socialne kmetije Korenika, mladim in starejšim omogoča inovativno zgodbo socialnega vključevanja ter krepi potencial, ki ga mladim nudi podeželje. Mladim omogoča pridobitev tradicionalnih veščin, starejšim možnost za druženje ter pridobitev digitalnih kompetenc, nenazadnje pa predstavlja vstopno točko za zaposlitev ali podjetništvo na podeželju. Ključna dodana vrednost projekta je vzpostavitev in zagotavljanje trajnosti medgeneracijskega sodelovanja na podlagi inovativnega partnerstva.

Predstavitev finalistov na sejmu AGRA

Dne 22. avgusta 2022 bomo na sejmu AGRA v dopoldanskem času izvedli okroglo mizo, na kateri bomo v sproščenem pogovoru predstavili vseh 8 finalistov. Dogodek bo vodila moderatorka. Toplo vabljeni!

        Kdaj: ponedeljek, 22. avgusta, 10:30–11:30
        Lokacija: Sejem AGRA, Gornja Radgona, Hala A, razstavni prostor MKGP
        Povezava na dogodek na FB strani Mreže za podeželje: https://www.facebook.com/events/847470449970137?ref=newsfeed

Kako naprej?

Finalnih 8 projektov, ki smo jih že poslali na Evropsko komisijo, bomo vključevali v različne promocijske dogodke, jim omogočili predstavitev na sejmu AGRA (predvidoma  22. 8. 2022), ponudili možnost organizacije dneva odprtih vrat, vsakega posebej pa smo predstavili med primeri dobre prakse na spletni strani Skupna kmetijska politika in jih bomo promovirali preko družabnih omrežij.

Tistim projektom, ki jih bo na evropskem nivoju za finale izbrala Evropska komisija, pa bo poleg nacionalne omogočena tudi promocija na evropskem nivoju.

Razglasitev najboljših projektov na EU ravni bo 6. oktobra 2022 v Bruslju.

 

Dodatne informacije:

 

*Rural Inspirational Awards  bi lahko prevedli kot nagrade za navdihujoče podeželske projekte

Deli z drugimi