26. 9. 2018 – Posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen terminski načrt objave javnih razpisov iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja 2014–2020.

V petek, 28. 9. 2018, je predvidena prva objava javnega razpisa v tem programskem obdobju iz naslova podukrepa  9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju z namenom pokritja stroškov ustanovitve in delovanja skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ki so bila priznana na podlagi predpisov, ki urejajo priznanje skupin in organizacij proizvajalcev. Podpora se bo dodeljevala v obliki nepovratne finančne pomoči skupinam in organizacijam proizvajalcev v obliki pavšalnega zneska. Ta se bo izplačevala v letnih obrokih za prvih pet zaporednih let po datumu priznanja skupine ali organizacije proizvajalcev na podlagi njenega poslovnega načrta. Pavšalna pomoč se bo izračunala na podlagi letnega prihodka od prodaje, ki ga je skupina in/ali organizacija proizvajalcev ustvarila v preteklem letu.

Javni razpis iz naslova podukrepa 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete je predviden za objavo v oktobru 2018. V okviru dosedanjega izvajanja podukrepa 6.1 bomo pridobili že četrto generacijo mladih prevzemnikov v programskem obdobju 2014–2020. Za celo obdobje izvajanja podukrepa 6.1 je predvidednih 60,65 mio EUR javnih sredstev.

Javni razpis iz naslova podukrepa 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti je predviden za objavo novembra 2018. Pri podukrepu je prišlo do spremembe koncepta izvajanja podukrepa, po katerem se lahko poleg novega sodelovanja v shemah kakovosti v podukrep vključijo tudi vlagatelji, katerim je bil prvič izdan certifikat za upravičene sheme kakovosti v predhodnih štirih koledarskih letih od koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis, torej od 1. 1. 2014 naprej.

Podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva je namenjen individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Javni razpis je predviden za objavo v novembru 2018. Podukrep 4.1 s podprtimi naložbami prispeva k povečanju dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in njihovemu uspešnejšemu trženju vzdolž agroživilske verige. Naložbe v osnovna sredstva bodo neposredno podprle nadaljevanje procesov prestrukturiranja v smeri trajnostno naravnanega modela razvoja v kmetijstvu, živilskopredelovalni panogi in gozdarstvu.

Iz naslova istega podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, le da ciljno zgolj za naložbe, ki prispevajo k prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (kot so mreže proti toči, namakanje, rastlinjaki, namakalni sistemi ter ureditev trajnih nasadov), bo javni razpis objavljen v januarju 2019.

Javni razpis iz naslova podukrepa 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov bo objavljen za namen podpore naložbam v predelovalno industrijsko predelavo lesa. Objava je predvidena decembra 2018. Tretji javni razpis bo objavljen po predhodni spremembi uredbe na področju majhnega obsega pridelave.

V okviru Ukrepa 16 – Sodelovanje bo ponovna objava javnega razpisa iz naslova podukrepa 16.5 – Izboljšanja okolja in prilagoditve na podnebne spremembe in podukrepa 16.2 – Razvoj novih proizvodov. Nov sklop obeh javnih razpisov je predvidviden v decembru 2018. Javna razpisa bosta objavljena po predhodni spremembi uredbe za ta ukrep, ki bo potencialnim vlagateljem še dodatno olajšala vzpostavitev EIP partnerstev in pripravo EIP projektov.

Javni razpis iz naslova podukrepa 16.4 – Kratke dobavne verige in lokalni trgi sledi ciljem povečanja oskrbe z lokalno hrano na lokalnem trgu, povečanja oskrbe obratov javne prehrane z lokalno hrano, povečanja prodaje proizvodov iz shem kakovosti, ekoloških proizvodov, proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem ter novih proizvodov na ravni partnerstva in načinov prodaje. Upravičenci vzpostavijo za namen izvedbe projekta na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju partnerstvo, ki ga sestavlja najmanj 10 nosilcev kmetijskih gospodarstev in zadruga ali gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik. Člani partnerstva določijo vodilnega partnerja, katerega osnovna naloga je, da vrši odkup in prodajo kmetijskih oziroma nekmetijskih proizvodov članov partnerstva. Razpis je predviden decembra 2018.

V decembru 2018 bo objavljen tudi javni razpis iz naslova podukrepa 16.9 Diverzifikacija dejavnosti. Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami z namenom preučitve možnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področja izobraževanja, varovanja zdravja oziroma socialnega varstva.

Javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje in ali razvoj kmetijskih proizvodov bo za MSP in velika podjetja predvidoma objavljen v januarju 2019. Cilj podukrepa 4.2 je izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, povečati dodano vrednost kmetijskim proizvodom in izboljšati okoljsko učinkovitost živilskopredelovalnih obratov. Pričakujemo,da bodo s tem tudi ustvarjeni pogoji za rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Upravičene so tudi kmetije z dopolnilno dejavnostjo.

 

Okvirni terminski načrt

Deli z drugimi