2. 6. 2016 – Poročanje o višini dohodka doseženega z opravljanjem dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljevanju: ZKme-1) v 6. odstavku 101. člena določa, da mora nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji najkasneje do 30. junija upravni enoti (v nadaljevanju: UE) sporočiti podatek o letnem dohodku iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena tega zakona. UE vsako leto do 30. junija preverja izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 99. člena tega zakona za preteklo koledarsko leto. Dohodek je razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki.

Nosilec dopolnilne dejavnosti sporoči na UE podatek o skupnem dohodku doseženem v vseh vrstah dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jih opravlja. Podatki se pridobijo od organizacije, ki vodi knjigovodstvo za kmetijo. Če pa kmetija to izvaja sama, ga pripravi sama.

Nosilec dopolnilne dejavnosti mora sporočiti dohodek na UE tudi, če je v preteklem letu prenehal z opravljanjem dejavnosti na kmetiji pred koncem leta za ta del leta (npr. razveljavitev dovoljenja, preselitev itd.).

Več o poročanju in načinu ugotavljanja dohodka, si lahko preberete v priponki (pdf).

 

Deli z drugimi