Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2023


  • Datum objave 13.03.2023

Kapljično namakanje solate. I Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2023

  • Datum objave 13.03.2023

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je 10. marca pričela s pošiljanjem odločb fizičnim in pravnim osebam, v katerih odmeri nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2023 (Odmera nadomestila za melioracije za leto 2023).

Pravnim osebam (podjetja, župnije, lovske družine, krajevne skupnosti,…) in fizičnim osebam s pristopnico bo FURS odločbe vročal elektronsko preko portala eDavki.

V Odmero nadomestila za melioracije za leto 2023 je vključenih 217 osuševalnih in namakalnih sistemov, za katere naj bi se za namen vzdrževanja zbralo približno 620.000 evrov sredstev. Za osuševalne in namakalne sisteme, ki niso vključeni v Odmeri 2023, se sredstva ne bodo zbirala. Obveznosti z naslova Odmera nadomestila za melioracije za leto 2023 morajo zavezanci poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe. Glede na določbo 85. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se šteje, da je vročitev odločbe opravljanja 15. dan od dneva odpreme, ki je navedena na odločbi. Vročitev odločbe, vročene elektronsko preko portala eDavki, je opravljena z dnem, ko zavezanec z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo obvestilo puščeno preko portala eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Morebitne pritožbe zoper odločbe pa se vložijo pri pristojnem finančnemu uradu v 15 dneh od vročitve.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je na osnovi svojih zakonskih obveznosti pripravilo Odredbo o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2023, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 161/2022. Glede na zakonodajo s področja kmetijskih zemljišč so zavezanci za plačilo lastniki in zakupniki (zakupi, ki so urejeni z odločbo upravne enote in vknjiženi v zemljiški knjigi) kmetijskih zemljišč, tako fizične (14.374 zavezancev) kot pravne osebe (257 zavezancev), ki se jim nadomestilo odmeri v sorazmerju s površino zemljišč.

V letu 2023 se bodo z zbranimi sredstvi vzdrževali osuševalni in namakalni sistemi v skladu s pripravljenimi programi vzdrževanja, in sicer v višini razpoložljivih sredstev za posamezni sistem. Podatke za Odmero nadomestila za melioracije za leto 2023 je pripravil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, izvajalec državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih in občine, ki imajo v upravljanju namakalne sisteme

Deli z drugimi