Odločbe na intervenciji IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023


  • Datum objave 13.12.2023

Avtorica: H. Murgelj

Odločbe na intervenciji IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023

  • Datum objave 13.12.2023

Javni razpis za intervencijo IRP24 – Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023 je bil objavljen 18. avgusta 2023, vloge pa so vlagatelji lahko oddali do 21. septembra 2023. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 12.162.120,00 evra.

Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti s ciljem izboljšanja starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

Upravičenec za podporo je kmet, samostojni podjetnik posameznik in družbenik enoosebne gospodarske družbe, ki je na dan vložitve:

  • vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let,
  • ima najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in
  • je v zadnjih petih letih postal lastnik kmetijskega gospodarstva.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

  • na 1. sklop lahko vložijo vlogo samostojni podjetniki posamezniki, enoosebne gospodarske družbe in upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
  • na 2. sklop lahko vložijo vlogo fizične osebe, ki izkazujejo ustrezne delovne izkušnje ali upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in niso vložili vloge na 1. sklop.

Agencija RS za kmetijske trge (Agencija) in razvoj podeželja je skupno prejela 84 vlog.

Na sklopu A je prejeli 46 vlog in izdala 46 odločb, od katerih je bilo 42 odločb odobrenih, v skupni vrednosti 1.845.000,00 evrov. Tri vloge so bile zavrnjene, ker niso izpolnjevale pogojev javnega razpisa, ena vloga pa je bila na zahtevo vlagatelja umaknjena.

Na sklopu B je  Agencija prejela 38 vlog. Na tem sklopu je izdala 38 odločb, od katerih je bilo 36 odločb odobrenih, v skupni vrednosti 788.760,00 evrov. Ena vloga je bila zavrnjena, ker ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa, ena vloga pa je bila nepopolna po pozivu o dopolnitvi.

Odločbe so bile izdane v ponedeljek, 11. decembra 2023, izplačilo prvega obroka v višini 70% odobrenih sredstev pa bo izvedeno do konca leta 2023.

Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača pa se v dveh obrokih. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis.

Deli z drugimi