Oddaja zbirnih vlog in vključitev v intervencije Strateškega načrta 2023-2027


  • Datum objave 23.06.2023

Avtor: U. Podlesek

Oddaja zbirnih vlog in vključitev v intervencije Strateškega načrta 2023-2027

  • Datum objave 23.06.2023

Z 10.julijem 2023 se zaključi čas vlaganja zbirnih vlog z zahtevki za intervencije kmetijske politike za leto 2023. Nosilce kmetijskih gospodarstev, ki boste svoje vloge oddali v naslednjih dneh, vabimo, da si pred oddajo ponovno dobro pregledate možne intervencije, sheme in operacije ter se odločite kaj od ponujenega bi na svoji kmetiji lahko izvajali.

Predvsem vas vabimo k vključitvi v sheme za podnebje in okolje (SOPO), intervencije kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ekološkega kmetovanja (EK), lokalnih pasem in sort (LOPS), biotičnega varstva rastlin (BVR), nature 2000 in dobrobiti živali (DŽ).

Sheme SOPO prispevajo k varovanju podnebja in okolja, so prostovoljne in enoletne, tako da z njimi ne prevzemate večletnih obveznosti. Morebitna znižanja so vezana le na površino ali shemo za katero vložite zahtevek in ne vplivajo na plačila ostalih shem, operacij ali intervencij. Zato ponovno premislite o vključitvi v sheme. Trenutno sta zlasti aktualni shemi, ki imata pogoje upravičenosti in s tem delovna opravila vezane le na poletni in jesenski čas, to sta shemi Naknadni posevki in podsevki ter Ozelenitev ornih površin preko tal. Sicer pa vas vabimo tudi k vpisu v ostale sheme v kolikor izpolnjujete pogoje upravičenosti (Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak, Tradicionalna raba travinja, Ekstenzivno travinje, Konzervirajoča obdelava,…).

Operacije intervencij KOPOP prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter ohranjanju naravnih virov, biotske raznovrstnosti in krajine le, če se izvajajo. Zato vas vabimo, da se vključite v te operacije, zlasti še operacije, ki so namenjene izboljšanju kakovosti krme in načrtnemu krmljenju goved in drobnice, pri prašičih pitancih pa krmljenju z zmanjšano količino dušika, v operacijo Varovalni pasovi ob vodotokih in v vse operacije, ki podpirajo ohranjane biotske raznovrstnosti, kot so Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Steljniki, Mokrotni traviščni habitati, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Ohranjanje mejic, če naštejemo le nekatere. Pozivamo vas tudi, da se vključite v operacije integrirane pridelave, še posebej poljščin ali zelenjave.

Prav tako vas vabimo, da vstopite v intervenciji Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje, saj na ta način podpirate in promovirate izvajanje ekološkega kmetovanja in čebelarjenja v Sloveniji, ki jima tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenja posebno pozornost.

Če izpolnjujete pogoje, še vedno lahko vstopite tudi v intervencijo Dobrobit živali za prašiče, drobnico, govedo in konje.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki ste svojo zbirno vlogo že oddali in se želite vključiti v dodatne intervencije, lahko to izvedete z dopolnitvijo zbirne vloge do 10. julija 2023.


Več o intervencijah skupne kmetijske politike

Več o zbirni vlogi

Deli z drugimi