Obvestilo za prašičerejce glede izvajanja intervencije dobrobit živali


  • Datum objave 05.01.2023

Primerno urejen izpust z rešetkastimi tlemi in paličastimi pregradami, avtor KGZS

Obvestilo za prašičerejce glede izvajanja intervencije dobrobit živali

  • Datum objave 05.01.2023

S 1. januarjem 2023 je začela veljati Uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023 (Uradni list RS, št. 166/22), ki določa izvajanje intervencije dobrobit živali (DŽ) iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Na podlagi te uredbe morajo prašičerejci, ki se bodo vključili v podintervencijo DŽ – prašiči, že do ponedeljka 9. 1. 2023 sporočiti stalež prašičev na dan 1. 1. 2023.

Sporočanje staleža prašičev

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo v subvencijski kampanji 2023 vlagali zahtevke za intervencijo DŽ za prašiče (podintervencija DŽ – prašiči), morajo v centralni register prašičev (CRPš) sporočati podatke o staležu prašičev na svojem kmetijskem gospodarstvu. Podatke o staležu prašičev na prvi dan v mesecu je treba sporočiti najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec. Če je sedmi dan sobota, nedelja ali praznik, se zadnji dan za poročanje prenese na prvi naslednji delovni dan. Nosilci sporočajo podatke o staležu prašičev neposredno v CRPš v elektronski obliki ali prek pooblaščenih organizacij. Podatek o številu prašičev na 1. januar 2023 morajo nosilci torej sporočiti do vključno ponedeljka 9. januarja 2023. Zato pozivamo vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki redijo 10 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic, 50 ali več tekačev oziroma 50 ali več pitancev in se načrtujejo vključiti v intervencijo DŽ, da čim prej sporočijo stalež prašičev v CRPš.

Pregled gospodarstva

Naslednji vstopni pogoj, ki ga morajo izpolniti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo vlagali zahtevke za podintervencijo DŽ – prašiči, je pregled gospodarstva. Pregled gospodarstva obsega pregled in popis podatkov o objektih na gospodarstvu, podatkov o številu plemenskih svinj in plemenskih mladic ter številu tekačev in pitancev, pregled pogojev za izpolnjevanje posamezne zahteve iz uredbe, določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino in izris tlorisa za posamezen objekt na gospodarstvu, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev. Pregled gospodarstva bo izvajala Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Ker brez pregleda gospodarstva ne bo mogoče vlagati zahtevkov za podintervencijo DŽ – prašiči, pozivamo nosilce kmetijskih gospodarstev, da na ARSKTRP po telefonu na številko 01 580 77 92 ali po elektronski pošti na naslov dzpregled.aktrp@gov.si sporočijo, da želijo v letu 2023 vstopiti v podintervencijo DŽ – prašiči in da se za njihovo gospodarstvo izvede pregled. Rok za sporočanje je do vključno 31. januarja 2023.

 

Uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023

 

Deli z drugimi