10. 4. 2017 – Obvestilo o predpisanih obrazcih za vodenje evidenc pri ukrepu KOPOP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozarja vse upravičence, ki uveljavljajo plačila za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), da morajo pri izvajanju tega ukrepa voditi evidence, ki so predpisane in natančneje opredeljene v 22. členu Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16 in 15/17). Evidence se morajo voditi na za to predpisanih obrazcih, ki so dostopni na spletnih straneh ministrstva (https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/656-21-3-2017-posodobljena-navodila-za-vodenje-evidenc-kopop-in-ek-s-primerom), Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/vsebine_na_vstopni_strani/zbirna_vloga_2017od_a_do_z/) in na območnih kmetijsko gozdarskih zavodih. Vodenje evidenc na drugih obrazcih ali z različnimi aplikacijami se ne šteje kot izpolnitev pogoja glede obveznega vodenja evidenc pri ukrepu KOPOP.

Deli z drugimi