Objavljeni noveli Uredbe o neposrednih plačilih in Uredbe o pravilih pogojenosti


  • Datum objave 08.04.2024

Avtorica: Milena Močnik

Objavljeni noveli Uredbe o neposrednih plačilih in Uredbe o pravilih pogojenosti

  • Datum objave 08.04.2024

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN 2023–2027) ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravilih pogojenosti.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih iz SN 2023–2027

Novela Uredbe o neposrednih plačilih uvaja nekatere spremembe pri posameznih intervencijah v obliki neposrednih plačil, ki so potrebne zaradi derogacije pri obveznem standardu za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč (DKOP) 8 iz pravil pogojenosti na podlagi Uredbe EU št. 2024/587 z dne 12. februarja 2024, oziroma so potrebne zaradi ugotovljenih izvedbenih težav iz prvega leta izvajanja neposrednih plačil. Določene spremembe so bile potrebne tudi pri shemi “dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka in toplogrednih plinov” (INHIBIT in KRMDOD), ki se bo prvič začela izvajati letos.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravilih pogojenosti

Novela, skladno s predlogom spremembe Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU 2021/2115 in 2021/2116, določa odstopanja od izvedbe kontrol in sankcij za vsa pravila pogojenosti za kmetijska gospodarstva, ki na zbirni vlogi prijavijo 10 ha ali manj kmetijskih zemljišč.

Dodati je bilo potrebno nov člen zaradi sprejetja derogacije za standard DKOP 8 (Minimalni delež ornih zemljišč, namenjenih neproizvodnim površinam in značilnostim, ter na vseh kmetijskih površinah ohranjanje krajinskih značilnosti in prepoved rezanja žive meje in sekanja dreves v času razmnoževanja in vzreje mladičev pri pticah). Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/587 z dne 12. februarja 2024 namreč med drugim določa tudi odstopanja od Uredbe (EU) 2021/2115 v zvezi z uporabo standarda pogojenosti DKOP 8). To pomeni, da lahko zahtevo po 4 % ornih zemljišč namenjenih neproizvodnim površinam v letu 2024 nosilci, ki imajo več kot 10 ha ornih površin, izpolnijo na več načinov. Poleg izpolnjevanja zahteve s praho in krajinskimi značilnostmi, se lahko ta zahteva izpolni tudi s površinami, na katerih se poseje rastline, ki vežejo dušik, in/ali s površinami, ki so posejane z rastlinami, ki štejejo kot vmesnimi posevki. Tudi za to novo možnost velja prepoved uporabe FFS..

Nadalje se spreminja določitev površin OOTT (okoljsko občutljivo trajno travinje). Sprememba ohranja dosedanji koncept, zajema le manjše vsebinske popravke, s katerimi zagotovimo obseg OOTT v SN 2023–2027, ter jasnejšo opredelitev postopka določitve OOTT, da je razvidna skladnost z Uredbo (EU) 2021/2115, zlasti z vidika objektivne in nediskriminatorne obravnave kmetijskih gospodarstev. Dodatno se določijo površine okoljsko občutljivega trajnega travinja, ki ga je potrebno zaščititi, in sicer površine, za katere so bili v letu 2023 vloženi zahtevki za okoljevarstvene ukrepe skupne kmetijske politike, in površine, za katere se je v letu 2023 lahko uveljavljala intervencija Natura 2000 plačila. Vključijo se tudi površine trajnega travinja, ki imajo vsaj 17-odstotni nagib. Te površine so bolj podvržene zaraščanju, hkrati pa je njihova intenzifikacija zaradi večjega nagiba površin zelo malo verjetna.

V novelo je vključenih tudi nekaj določil v zvezi s popravki samih zahtev oziroma pravil pogojenosti. Pri DKOP 6 (Minimalna pokritost tal za preprečevanje golih tal v obdobjih, ki so najbolj občutljiva) se je v predhodnem letu izkazalo, da je potrebno uvesti nekatere dodatne izjeme pri obvezni pokritosti tal, saj zahteva taka kot je, ne omogoča normalne pridelave hmelja, jarih žit in pivovarskega ječmena, sladkorne pese ter sončnic in zelja. Pri DKOP 7 (Kolobarjenje na ornih zemljiščih, razen za kmetijske rastline, ki rastejo pod vodo) pomen zahteve ostaja enak, le k zelenjadnicam je dodana šifra, ki pomeni mešano rabo pod 0,1 hektar (zelenjadnice, poljščine, dišavnice, zelišča).


Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih iz SN 2023–2027

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravilih pogojenosti

Deli z drugimi