Objavljena uredba za mlade kmete in medgeneracijski prenos znanja


  • Datum objave 17.08.2023

Objavljena uredba za mlade kmete in medgeneracijski prenos znanja

  • Datum objave 17.08.2023

Avtor: Peter Apat.

 

Obveščamo vas, da je bila dne 10. 8. 2023 v Uradnem listu RS objavljena Uredba o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

S to uredbo se urejata dve intervenciji, in sicer:

  • intervencija podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in
  • intervencija medgeneracijski prenos znanja.

Uredba ureja namen in cilje podpore, vlagatelja in upravičenca, pogoje za dodelitev podpore, prenos kmetijskega gospodarstva, poslovni načrt mladega meta, merila za ocenjevanje vlog na javni razpis, obveznosti upravičencev, zahtevek za izplačilo sredstev, javni razpis, finančne določbe, program prenosa znanja, ki ga prenaša prenosnik, in spremembe obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.

Intervenciji sta med seboj povezani, saj mlademu kmetu, ki je upravičenec v okviru intervencije podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in so mu dodeljena sredstva na prvem sklopu javnega razpisa (upravičenci, ki so vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, samostojni podjetniki posamezniki in družbe z enim družbenikom, ki imajo registrirane izključno kmetijske dejavnosti), prenaša znanje prenosnik, ki je temu mlademu kmetu prenesel kmetijsko gospodarstvo, s katerim je mladi kmet vstopil v intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov.

Skupni znesek podpore pri intervenciji podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov se določa na podlagi izpolnjevanja upravičenosti do posameznih delnih pavšalov in sicer na 1. sklopu (mladi kmetje, ki so vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, samostojni podjetniki posamezniki ali družbe z enim družbenikom) od 40.000 do 57.600 EUR, na 2. sklopu pa od 18.600 do 31.920 EUR.

Upravičencu iz intervencije medgeneracijski prenos znanja se izplačajo trije obroki po 3.600 EUR, vsak po zaključenem dvanajstmesečnem obdobju izvajanja prenosa znanja in izkušenj. Skupaj dobi prenosnik 10.800. EUR.

Objava javnih razpisov za obe intervenciji razpisa je predvidena avgusta letos.

Namen obeh intervencij je pospešiti generacijsko pomladitev vodij kmetijskih gospodarstev in mladega kmeta z izvajanjem poslovnega načrta in programom izvajanja aktivnosti prenosa znanja in izkušenj opremiti z znanji in izkušnjami, ki so specifične za to kmetijsko gospodarstvo.

 

Uredba o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Deli z drugimi