Objavljena uredba, ki ureja naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj in za prilagoditev na podnebne spremembe


  • Datum objave 13.05.2024

Avtor: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Objavljena uredba, ki ureja naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj in za prilagoditev na podnebne spremembe

  • Datum objave 13.05.2024

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju intervencije naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev, ter intervencije naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027).

Uredba ureja izvajanje dveh intervencij, in sicer intervencijo naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev, ter intervencijo naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, iz SN 2023–2027. Določa tudi namen in cilje intervencij oziroma podintervencij, vlagatelja in upravičenca, vrste naložb, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za dodelitev podpore, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe in upravne sankcije za izvajanje naložb v primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

V okviru intervencije naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj so upravičene naložbe v ureditev trajnega nasada (razen v primeru vinograda, pri katerem je upravičena le postavitev novega nasada), ki se mora izvajati vsaj z eno od teh naložb:

  • postavitev zasebnega namakalnega sistema in nakup namakalne opreme za namakanje oziroma opreme za oroševanje trajnih nasadov,
  • nakup in postavitev mreže proti toči, ki lahko vključuje tudi nakup in postavitev zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov,
  • nakup kmetijske mehanizacije za postavitev mreže proti toči,
  • nakup mehanizacije za protislansko zaščito, ki ni oroševanje, oziroma nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo, kot so na primer cepiči in podlage trte ter trsne cepljenke.

Stopnja javne podpore je 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se poveča za deset odstotkov, če je kmetijsko gospodarstvo vlagatelja razvrščeno v gorsko območje v skladu s pravilnikom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, oziroma za deset odstotkov za naložbo mladega kmeta. Najnižji znesek javne podpore je 5000 evrov na vlogo.

Cilj druge intervencije, ki je namenjena podpori naložbam za prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, je predvsem povečanje obsega trajnih nasadov s tolerantnimi sortami sadik in prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam kakor tudi večja digitaliziranost kmetijske proizvodnje. V okviru te intervencije so upravičene naložbe v ureditev trajnega nasada, ki je v celoti posajan s tolerantnimi sortami (razen v primeru vinograda, pri katerem je dovoljena le postavitev novega nasada), ki se izvajajo skupaj z vsaj eno od teh naložb:

  • tehnološka posodobitev zasebnega namakalnega sistema in nakup namakalne opreme za namakanje oziroma opreme za oroševanje trajnih nasadov,
  • nakup in postavitev mreže proti toči.

Stopnja javne podpore pri tej intervenciji je 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča za deset odstotkov, če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v gorsko območje v skladu s pravilnikom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, oziroma za 15 odstotkov za naložbo mladega kmeta. Najnižji znesek javne podpore je 2000 eurov na vlogo.

Pri obeh intervencijah je vlagatelj za naložbe kmetij fizična oseba, ki je kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (RKG), opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in ima v koledarskem letu pred letom objave javnega razpisa standardni prihodek iz kmetijske dejavnosti, ki je enak ali višji od 12.000 eurov. Vlagatelj za naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in ima v koledarskem letu pred letom objave javnega razpisa standardni prihodek iz kmetijske dejavnosti, ki je enak ali višji od 12.000 eurov.


Uredba o izvajanju intervencije naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj ter intervencije naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Deli z drugimi