Objavljen nov Terminski načrt javnih razpisov


 • Datum objave 05.03.2024

Avtor: Lothar B. Plitz.

Objavljen nov Terminski načrt javnih razpisov

 • Datum objave 05.03.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencij Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027) za leto 2024 in začetek leta 2025.

V letu 2024 se nadaljuje hkratno izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 in intervencij SN 2023–2027. Med tem, ko se PRP 2014–2020 zaključuje in se načrtuje objava še zadnjih treh javnih razpisov iz tega naslova,  bomo v letu 2024 pospešeno začeli z izvajanjem intervencij SN 2023–2027. Tako MKGP v letu 2024 načrtuje objavo 35 javnih razpisov iz naslova SN 2023–2027.

V marcu je predvidena objava dveh javnih razpisov za intervencijo IRP05, za izvedbo komasacij kmetijskih zemljišč ter za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. V marcu je prav tako predvidena objava javnih razpisov za intervencije IRP 13 Izgradnja namakalnih sistemov za več uporabnikov, intervencijo IRP10 Podintervencija Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju in intervencijo IRP 14 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Tekom leta je predvidena objava 5 javnih razpisov za naložbe v okviru intervencije IRP02 Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev.

Prav tako so predvideni javni razpisi za naložbe v okviru drugih intervencij – javna razpisa za intervencije IRP06 Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture in IRP16 Naložbe v prilagoditev na podnebne razmere pri trajnih nasadih bosta predvidoma objavljena aprila 2024, javni razpis za intervencijo IRP09 Naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva pa maja 2024.

V petek, 1. marca 2024 so bili objavljeni štirje javni razpisi.

Dva iz naslova PRP 2014–2020:

 • javni razpis za Podukrep M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in
 • javni razpis za podukrep M05.2 Naložbe za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov.

Dva javna razpisa pa sta bila objavljena iz naslova SN 2023–2027:

 • javni razpis za intervencijo IRP24 – Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov ter
 • javni razpis za intervencijo IRP30 – Medgeneracijski prenos znanja

Izjemnega pomena sta predvsem objavljena javna razpisa iz podukrepa M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (namen: zmanjševanje toplogrednih plinov) in podukrepa M05.2 – Naložbe za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje. Oba javna razpisa sta bila pripravljena na osnovi 15. spremembe PRP 2014–2020, za pomoč kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpela škodo v poplavah 2023.

Spremembe oziroma ugodnosti, ki jih prinašata omenjena javna razpisa so naslednje:

 • višja stopnja podpore na podukrepu M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, do 90 %. Upravičene so naložbe: Gradnja in obnova hlevov in nakup pripadajoče opreme, gradnja in obnova objektov za skladiščenje živinskih gnojil, nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme, zatesnitev odprtih lagun, nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika in OVE, kot del naložbe v ureditev hleva.
 • za vse naložbe je omogočeno predplačilo (50% od višine naložbe) na osnovi Zakona o obnovi in razvoju,
 • upravičeni so stroški od 4. avgusta 2023 naprej,
 • majhne kmetije in mladi kmetje pa lahko za zaprtje finančne konstrukcije uporabijo tudi Finančne instrumente, za katere je  Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice, kot upravljavec Finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023–2027 objavil javna razpisa za finančna produkta AGRO FI mikro (brezobrestna mikro posojila do 25.000 EUR) in AGRO FI mladi (razvojna posojila do 1 mio EUR s subvencijo obrestne mere, portfeljsko garancijo in kapitalskim znižanjem).

Javni razpis za Podukrep M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, je namenjen upravičencem, ki načrtujejo gradnjo hlevov, skladišč za gnojevko in nakup pripadajoče kmetijske mehanizacije, pri čemer bodo povečali kapacitete oz. postavili modernejši hlev in bo vrednost naložbe presegala višino prijavljene škode.

 • V okviru 15. spremembe PRP 2014–2020 smo oblikovali tudi nov podukrep – Podukrep M05.2  Naložbe za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov. Upravičene naložbe v ovkiru podukrepa so: naložbe v gradnjo in obnovo kmetijskih objektov, mehanizacija, trajni nasadi, zasebna infrastruktura, živali, oprema in zemljišča poškodovana zaradi naplavin ali erozije. Stopnja podpore je 100%. Višina podpore pa je omejena na skupno višino škode.

Tudi pri tem podukrepu so omogočena predplačila v višini do 50% upravičenih stroškov naložbe in upravičenost stroškov od 4. avgusta 2023 naprej.

Priporočamo, da se na Javni razpis za podukrep M05.2 Naložbe za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov, prijavijo nosilci KMG, ki ne načrtujejo povečanja proizvodnje in modernizacije, oziroma bodo vzpostavili prvotno stanje in zato višina naložbe ne bo presegla višine prijavljene škode, oziroma višina prijavljene škode ne predstavlja omejitve pri naložbi.

V tem času smo usposobili tudi svetovalce javne svetovalne kmetijske službe, ki bodo pri prijavah na javne razpise lahko ustrezno svetovali vsem prizadetim kmetijskim gospodarstvom. Zato priporočamo vsem upravičencem, da se oglasijo pri svetovalcih na najbližji izpostavi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.


Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 in intervencij Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo za leto 2024 in 2025

 

Deli z drugimi