Objavljen javni razpis za projekte EIP v skupni vrednosti 2,8 milijona evrov


  • Datum objave 11.11.2022

Javni razpis med drugim podpira tudi nove tehnologije v kmetovanju, avtor: MKGP

Objavljen javni razpis za projekte EIP v skupni vrednosti 2,8 milijona evrov

  • Datum objave 11.11.2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 11. 11. 2022, v Uradnem listu objavilo 5. javni razpis za ukrep 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, namenjen izvedbi projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP.

Podpora iz 5. javnega razpisa je namenjena izvedbi projektov EIP z naslednjimi cilji:

  • razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva in živilstva,
  • prenos znanj v prakso ter
  • razširjanje rezultatov projekta.

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na oba javna razpisa

  • na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavljeno partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani: kmetijsko gospodarstvo, pravna oseba, ki je vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja;
  • projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške;
  • projekti EIP trajajo 24 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev;
  • javna podpora na posamezno vlogo znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta, pri čemer višina podpore znaša od 75.000 eurov do največ 240.000 eurov
  • partnerstva, ki izvajajo projekte EIP, se priznajo kot operativne skupine EIP.

Novost glede na pretekle javne razpise

Ker se zaključuje programsko obdobje se zato trajanje EIP projektov skrajšuje na 24 mesecev in posledično tudi znesek sofinanciranja od 75.000 eurov do največ 240.000 eurov na EIP projekt.

Da se bodo projekti EIP izvajali za tematike, ki so kmetom najbolj pomembne se spreminja tudi vsebina tematik.

Novost je tudi, da lahko vodilni partner na posamezen javni razpis vloži le eno vlogo.

Postopek vlaganja vloge

Postopek za dodelitev sredstev je natančneje predstavljen v samem javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki dosežejo vstopni prag 50 odstotkov vseh možnih točk in najmanj 60 odstotkov točk možnih točk pri merilu Kakovost projekta EIP. Izbrane bodo tiste vloge, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.

Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 5. decembra 2022 do vključno 15. februarja 2023, do 14:00 ure.

 

Povezava na javni razpis z razpisno dokumentacijo:

5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Deli z drugimi