Objavljen javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020


  • Datum objave 02.11.2021

Objavljen javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020

  • Datum objave 02.11.2021

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v  petek, 29. 10. 2021, objavilo Javni razpis za operacijo naložbe ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 za leto 2021. Za ta namen je razpisanih 2 mio evrov nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov s gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa ter s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 22. 11. 2021 do vključno 24. 1. 2022, do 13.59. ure.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture. Nepovratna sredstva v višini 2 mio evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so lastniki oziroma solastniki gozdov, agrarne skupnosti in lokalne skupnosti.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci, so stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste, stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore. 

Postopek vlaganja vloge

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski, proizvodni (tehnološki) vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,  ter na spletnih straneh MKGP.


Razpisna dokumentacija

Deli z drugimi