Objava predpisa in javnega poziva za delovanje lokalnih akcijskih skupin in odobritev novih strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027


  • Datum objave 24.12.2022

Zbrani ob 25-letnici dela na razvoju podeželja, avtor: MKGP.

Objava predpisa in javnega poziva za delovanje lokalnih akcijskih skupin in odobritev novih strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027

  • Datum objave 24.12.2022

V petek, 23. 12. 2022, sta bili v Uradnem listu objavljeni Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027 (v nadaljevanju: uredba) ter javni poziv. Na podlagi javnega poziva lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za namen priprave novih strategij lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) za programsko obdobje do leta 2027.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru skladov Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Za izvajanje evropske skupne kmetijske politike je bil s strani Evropske komisije dne 28. 10. 2022 potrjen Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada EKSRP. Za koriščenje sredstev iz sklada ESRR pa je Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji Evropska komisija potrdila dne 13. 12. 2022.

Uredba ureja pripravljalno podporo, pogoje za delovanje lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS) in pripravo strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter odobritev teh. Uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev LAS-ov, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja SLR, merila in način za izbor SLR, naloge LAS-ov, upravičence, upravičene aktivnosti pripravljalne podpore, pogoje upravičenosti in pogoje za izvajanje pripravljalne podpore v programskem obdobju 2023–2027.

LAS-i bodo morali biti tudi v prihodnjem programskem obdobju organizirani kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na izbranem območju, torej kot javni, ekonomski (ali gospodarski) in socialni (ali civilni) sektor. Na ravni oblikovanja LAS-ov ter kasneje pri odločanju o projektih po izvedbi javnih pozivov za izbor projektov, ki jih bodo objavili LAS-i, bo potrebna velika pozornost, da nobeden od naštetih sektor ne bo nadzoroval odločanja. LAS-i, ki delujejo v programskem obdobju 2014-2020, imajo možnost, da nadaljujejo s svojim delom tudi v prihodnje ali pa se glede na potrebe in odločitev deležnikov z območja oblikujejo v nov LAS. V obeh primerih je treba upoštevati, da mora biti članstvo v LAS odprto za nove deležnike, pri čemer se spodbuja vključevanje mladih, žensk, ranljivih skupin, nevladnih organizacij z območja in drugih zainteresiranih. V skladu z uredbo pa je treba upoštevati obvezne sestavine pogodbe o ustanovitvi LAS, pogoje za zmogljivost LAS ter upravno in kadrovsko spodobnost vodilnega partnerja, kot izhaja iz uredbe. Rok za izpolnitev naštetega je, poleg ostalih pogojev, ki izhajajo iz uredbe, ter vložitve vloge za izplačilo prve faze pavšalnega zneska pripravljalne podpore, 3. marec 2023.

LAS-i bodo morali skladno z obveznimi elementi pripraviti nove SLR do 31. julija 2023 na predloženem obrazcu. Pri pripravi SLR bo treba opredeliti dodano vrednost izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost na določenem območju, opraviti analizo stanja lokalnega območja, analizo razvojnih potreb in potencialna območja, vključno s SWOT-analizo ter na podlagi tega oblikovati ustrezne ukrepe. Temeljito oblikovanje ustreznih ukrepov bo po odobritvi SLR podlaga za izvajanje projektov na terenu, ki se bodo lahko pričeli pripravljati po objavi javnih pozivov za potrditev projektov LAS. Zato so vsi zainteresirani vabljeni, da se vključijo v obstoječe ali nove LAS-e ter s tem pripomorejo k oblikovanju kvalitetnih SLR, ki bodo odražale dejanske potrebe in potencial določenega lokalnega območja.

 

Dodatno gradivo:

Povezava na uredbo

Povezava na Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027

Obrazec za pripravo SLR

Finančni načrt – razdelitev sredstev po skladih in vrstah podpore (Excelova tabela)

Indikativna lista: obrazec za uvrstitev in potrditev projekta sodelovanja LAS v SLR

NAVODILA ZA PRIPRAVO STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

Priloga 1 Navodil: Vloga za izplačilo prve faze pripravljalne podpore

 

Deli z drugimi