Nov javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022


  • Datum objave 22.01.2022

Mlada prevzemnica Katja Sinkovič s svojim izdelkom; Avtor: Arhiv kmetije Sinkovič

Nov javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

  • Datum objave 22.01.2022

Dne, 21. 1. 2022, je bil objavljen 8. javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Razpisanih je 8,9 milijona evrov javnih sredstev, od tega 7,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1,8 milijona evrov iz proračuna Republike Slovenije. Iz pogojev je črtana določba, ki je preprečevala kandidiranje mladim kmetom s kmetij, na katerih je bila podpora mladim prevzemnikom dodeljena v prejšnjem programskem obdobju (2007–2013). Oddaja vlog se začne 14. 2. 2022 in zaključi 31. 3. 2022.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora bo dodeljena kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplačala pa se bo v dveh obrokih. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis.

Kmete tudi seznanjamo, da smo zaradi podaljšanja obdobja izvajanja Programa razvoja podeželja (PRP) 2014–2020 iz pogojev za vstop v podukrep črtali določbo, ki je preprečevala kandidiranje za zagonska sredstva mladim kmetom s kmetijskih gospodarstev, ki so v prejšnjem programskem obdobju že prejela tovrstna sredstva. To pomeni, da na tem javnem razpisu lahko kandidirajo mladi kmetje, katerih starši so v obdobju izvajanja PRP 2007–2013 prejeli podporo v okviru podukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij.

Opozorila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) iz prakse ob pripravi vlog

Pri prenosu kmetije na mladega prevzemnika je pomembno, da so prenesene vse nepremičnine, ki so v lasti ali solasti prenosnika. Če si prenosnik zadrži do 0,5 ha zemljišč, naj na njih ne bo gospodarskih poslopij, ki so pomembna za opravljanje kmetijske dejavnosti, s katero se ukvarja mladi kmet. Pred vložitvijo vloge je potrebno v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) spremeniti nosilca kmetijskega gospodarstva (KMG) na mladega prevzemnika in preveriti GERK-e. Ker je potrebno ves čas triletne obveznosti ohranjati kmetijska zemljišča v uporabi, je dobro preveriti možnost nadaljnje uporabe najetih kmetijskih zemljišč. Čimprej je potrebno poskrbeti tudi za prenos plačilnih pravic na mladega prevzemnika – rok za prenos plačilnih pravic je do 28. 2. 2022. Za leto 2022 mora biti za kmetijsko gospodarstvo, s katerim mladi kmet vstopa v podukrep, vložena zbirna vloga v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo kmetijske politike, najbolje je, da jo vloži pred oddajo vloge na javni razpis.

V vlogi morajo mladi prevzemniki navesti razvojne cilje, ki jih bodo uresničili v treh letih. Cilje je potrebno izbrati tako, da sledijo zahtevam javnega razpisa, tako da bodo prejeta sredstva kar najbolje izkoriščena za posodobitev kmetije in tako da jih bo možno v treh letih tudi realizirati.
Dodatne informacije in odgovore na vprašanja ter tudi pomoč pri pripravi vloge na javni razpis lahko mladi prevzemniki prejmejo tudi pri svojem kmetijskem svetovalcu.

Izkušnje kmetijske svetovalke in mlade prevzemnice

Lidija Diklič, KGZS – Zavod Celje, izpostava Velenje, ugotavlja, da javni razpisi za pomoč za zagon dejavnosti mladih prevzemnikov kmetij veliko pripomorejo k temu, da se več kmetov odloči za predajo kmetije svojemu nasledniku ali naslednici v času, ko je ta še poln energije in volje do dela na kmetiji. Mladi gospodarji so bolj inovativni, bolje sledijo razvojnim trendom v kmetijstvu in so bolj konkurenčni na trgu. S pomočjo sredstev, pridobljenih z razpisom realizirajo načrtovane investicije in prej dosežejo cilje, ki so si jih zastavili. »Prevzem kmetije je velika prelomnica v življenju vsakega mladega prevzemnika. Želim vam veliko uspehov pri uresničevanju razvojnih ciljev in nadaljnjem gospodarjenju na kmetijah,« še dodaja Lidija Diklič.

Katja Sinkovič po šestih letih od prevzema kmetije od svojega očeta ugotavlja, da ukrep sicer temelji na dobro zastavljenih ciljih. Še vedno ga večina razume kot zgolj finančno pomoč, ki je sicer še kako dobrodošla. Tudi na njeni kmetiji so ta sredstva namenili za gradnjo hleva in posodobitev mehanizacije. Ugotavlja pa, da »s prevzemom kmetije ne prejmeš samo premoženja, sprejmeš obveznosti, odgovornost in zavedanje, da tovrstno delo zahteva predanost, premišljene odločitve in poštenje. Takšna zgodba zagotovo obrodi uspehe.« Bodočim mladim prevzemnikom pa želi, da na to pot stopijo pogumno in da so ponosni, na dano in zaupano poslanstvo.

Podpora že odobrena 1.641 mladim kmetom

  • Do 31. 12. 2021 je bila od 69,65 milijona evrov sredstev, rezerviranih za programsko obdobje 2014–2020, podpora odobrena 1.641 mladim kmetom, odobrenih je bilo 60,6 milijonov evrov javnih sredstev.
  • Delovno mesto si je s pomočjo podpore zagotovilo 1.140 (69,6 %) mladih kmetov.
  • Med upravičenci je le slaba petina (18,4 %) žensk.
  • Kar 56,7% upravičencev je v starostni skupini 30 do 40 let. 53,6% upravičencev se ukvarja z govedorejo, med njimi slaba polovica z mlečno proizvodnjo.
  • Največ upravičencev prihaja s Podravske regije (20,1 %), sledita Savinjska (18,0 %) in Pomurska regija (13,2 %).
  • V območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo kmetuje 58,1 % upravičencev.
  • Z ekološkim kmetovanjem pa se ukvarja 15,8 % upravičencev.

Za novo programsko obdobje Evropska komisija pregleduje predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Istočasno na MKGP poteka priprava osnutkov izvedbenih uredb intervencij. Pripravljen je tudi predlog intervencije, s katero bomo podpirali mlade kmete, ki začenjajo s kmetijsko dejavnostjo.

 

 

Deli z drugimi