Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 3. 9. 2021 objavilo tretji javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD). S tem javnim razpisom bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, katerim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi. V okviru meril za izbor vlog bodo vstopni prag lažje dosegle tudi kmetije, ki niso v problemskih območjih, zato na javni razpis vabimo tudi vse živinorejske kmetije, ki niso kandidirale na prvih dveh javnih razpisih. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. septembra 2021 do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. ure.

Izpolnjevanje pogojev

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Vnos in oddaja vloge na javni razpis

Vnos bo v celoti potekal elektronsko v informacijski sistem Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP). Vloga na javni razpis se vloži na AKTRP v elektronski obliki. Podpisana mora biti z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pri vlogi na javni razpis ni predvidenih nobenih dokazil v fizični obliki.

Obveznosti

Upravičenec, ki mu bo izdana odločba o pravici do sredstev, bo moral izpolniti naslednje bistvene obveznosti:

Višina sredstev in način izplačila

Nepovratna javna sredstva se za namen izvajanja podukrepa zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije. Upravičenci bodo podporo v višini 5.000 evrov prejeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Podpora v okviru podukrepa se upravičencu dodeli samo enkrat v programskem obdobju, izplača pa se v dveh obrokih. Prvi obrok podpore v višini 70 % dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe o pravici do sredstev, preostalih 30 % pa po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta. Zahtevki za izplačilo drugega obroka podpore se bodo vlagali v letu 2025.

Pomembno

Vse potencialne vlagatelje vabimo, da podrobno preučijo objavljen javni razpis in Uredbo o izvajanju podukrepa za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 47/17, 67/19 74/21 in 134/21), ki natančneje določata pogoje in način dodelitve sredstev. Podrobnejše informacije o podukrepu si lahko preberete na spletni strani Skupne kmetije politike. Informacije o javnem razpisu bodo dostopne tudi pri INFO točkah.

 

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi