Načrt izvajanja finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023–2027


  • Datum objave 29.09.2022

Načrt izvajanja finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023–2027

  • Datum objave 29.09.2022

Foto: Aggie11/Shutterstock.com

Vlada je sprejela Načrt izvajanja finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023 – 2027, ki je sestavni del obrazložitve predloga proračuna.

Raziskava Evropske investicijske banke (EIB) je v letu 2020 pokazala, da je za kmete dostop do virov financiranja med 24 analiziranimi državami članicami EU najtežji prav v Sloveniji. Finančne institucije kmetom brez poslovne ali kreditne zgodovine, stabilnega poslovnega odnosa z banko, pogosto ponujajo standardne gospodinjske finančne produkte, kot so potrošniška in hipotekarna posojila. EIB kot problem zaznava tudi pomanjkanje sposobnosti zavarovanja posojila s premoženjem, neustreznost poslovnih načrtov in nizko sposobnost odplačevanja, ki dodatno otežujejo dostop do financiranja, zlasti za majhne kmetije. Raziskava poudarja še omejeno ponudbo virov financiranja na slovenskem trgu (pomanjkanje interesa bank po financiranju kmetijskega sektorja), visoke stroške odobritve posojil, obremenjujoče upravne postopke, ki vsi lahko povzročijo, da se kmetje vzdržijo najemanja posojil.. Finančna vrzel pri zagotavljanju financiranja v kmetijskem sektorju je razvidna predvsem pri majhnih kmetijah in mladih kmetih (mladih prevzemnikih), ki sta bili identificirani kot najbolj izpostavljeni ciljni skupini glede potreb po financiranju razvoja oz. naložb in obratnih sredstev. Iz analize povpraševanja po financiranju v kmetijskem sektorju, ki jo je Ministrstvo pripravilo v letošnjem letu, izhaja, da bodo anketirani kmetovalci za financiranje obratnih sredstev in investicij v obdobju 2023 –2027 potrebovali cca. 35 milijonov evrov mikro, kratko in dolgoročnih posojil ter bančnih jamstev.

Ministrstvo se je na podlagi omenjenih ugotovitev odločilo, da bo pristopilo k uvedbi finančnih instrumentov v kmetijstvu. Namen uvedbe finančnih instrumentov je, da se končnim prejemnikom – predvsem mladim kmetom in majhnim kmetijam, izboljša dostop do finančnih virov s ciljem spodbujanja njihove rasti, razvoja, investicijskih vlaganj in izboljšanja tekočega poslovanja. Na podlagi pogodbe, ki bo sklenjena z izvajalcem finančnih instrumentov, bo v upravljanje dodelilo 20 milijonov evrov sredstev proračuna Republike Slovenije (od tega 3 milijone evrov v letu 2023) za izvajanje predvidenih finančnih instrumentov (kot so zlasti: mikroposojila, dolgoročna razvojna posojila oz. garancije za dolgoročna razvojna posojila s subvencioniranimi obrestnimi merami). Podpis pogodbe se načrtuje v letu 2023.

Deli z drugimi