Na javnem razpisu 15 milijonov evrov iz PRP 2014-2020 za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo


 • Datum objave 21.04.2023

Samovozeča dvižna ploščad za urejanje sadovnjaka, Kmetija Smodin

Na javnem razpisu 15 milijonov evrov iz PRP 2014-2020 za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo

 • Datum objave 21.04.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 4. 2023 objavilo 27. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 v višini 15 milijonov evrov za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije namenjene spravilu rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin. Vložitev vloge poteka od 15. maja do vključno 26. julija 2023 do 14. ure.

Predmet podpore so naslednje naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin, in sicer:

 • stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin,
 • stroji za spravilo krompirja in čebule,
 • stroji za spravilo buč,
 • stroji za spravilo hmelja: trgalnik enovrstni, prikolica za prevoz hmeljnih trt,
 • stroji za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk, in
 • namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15 milijonov evrov, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

 • 8.500.000 evrov za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop A), ter
 • 6.500.000 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop B).

Sredstva se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Upravičenci

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. V primeru kolektivnih naložb so do podpore upravičene skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge.

Višina podpore

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe na OMD območjih, za naložbe upravičencev, ki so vključeni v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje, in imajo v ta dva ukrepa vključenih najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi,
 • za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa Dobrobit živali ter za naložbe na problemskih območjih,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe ter
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,
  in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 1.000.000 evrov javne podpore iz naslova te operacije. Upravičenci, ki so mala, srednja ali velika podjetja podjetja pa maksimalno 3.000.000 evrov podpore.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Info točke

Deli z drugimi