Na 19. seji Sveta za kmetijstvo in podeželje osrednja pozornost namenjena digitalizaciji v kmetijstvu


  • Datum objave 26.01.2023

Svet za kmetijstvo in podeželje I Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na 19. seji Sveta za kmetijstvo in podeželje osrednja pozornost namenjena digitalizaciji v kmetijstvu

  • Datum objave 26.01.2023

Ministrica Irena Šinko se je včeraj udeležila 19. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje. Seje sta se udeležili tudi ministrica, pristojna za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh ter predsednica Strateškega sveta za prehrano dr. Nataša Fidler Mis.

Uvodoma je dr. Nataša Fidler Mis članom Sveta predstavila namen Strateškega sveta za prehrano in jih seznanila s prvimi aktualnimi nalogami kot so prenova sistema študentskih bonov za podporo zdrave prehrane študentov ter spremljanje cen košarice osnovnih živil, kar potreošniku omogoča primerjavo ter izbiro med različnimi življenjskimi slogi. Predsednica Strateškega sveta za prehrano je izpostavila željo po sodelovanju in prisotne ter druge strokovnjake povabila k sodelovanju in razpravi pri obravnavi posameznih aktualnih tematik. Napovedala je tudi analizo trenutnega načina prehranjevanja in pripravo smernic za prehrano, saj je delo Strateškega sveta za prehrano namenjeno vsem deležnikom. Izmenjana so bila stališča glede pomembnosti Strateškega sveta za prehrano, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezno informiranje in komunikacijo.

Osrednja pozornost članov Sveta je bila namenjena pregledu stanja na področju digitalizacije v kmetijstvu. V ta namen so bili predstavljeni projekti v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in sicer: E-gozdarstvo, Vzpostavitev podatkovnega skladišča na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji, Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije, Digitalizacija javne službe kmetijskega svetovanja, Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov skupne kmetijske politike (SKP) na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Izgradnja celostnega in sodobnega informacijskega sistema na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS.  Vsi našteti projekti so bili članom Sveta predstavljeni celostno (vključno s trenutnim stanjem posameznega projekta, vrednostjo in kazalniki uspešnosti ter končnimi mejniki). Ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh je pozdravila trud pripravljavcev projektov, izrazila željo za sodelovanje ter poudarila nujnost zagotovitve dobre povezljivosti med podatkovnimi bazami.

Nadalje so bile predstavljene aktivnosti vezane na predlog Uredbe Evropskega Parlamenta in Evropskega Sveta o omogočanju dostopnosti nekaterih primarnih in drugih proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov, na trgu Unije in njihovem izvozu iz Unije ter o razveljavitvi tako imenovane Uredbe o deforestaciji. Predstavljeni so bili cilji predlagane uredbe, ki naj bi prispevala k zmanjšanju globalne deforestacije. Sprejem uredbe je predviden maja letos. Predlog Uredbe je bil pripravljen po vzoru Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode. Predlog Uredbe predvideva nekatere novosti, pogoje in merila, med drugim tudi izjavo o skrbnosti, ki bo potrjevala izpolnjevanje pogojev uredbe. V okviru razprave o omenjeni uredbi je bilo izpostavljeno predvsem dejstvo, da kmetijska zemljišča, ki so v zaraščanju ne sodijo znotraj omejitev predloga Uredbe.

Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Andrej Simončič (predsednik, Kmetijski inštitut Slovenije), dr. Emil Erjavec (Biotehniška fakulteta v Ljubljani),  Roman Žveglič in Danilo Meolic (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS),  Borut Florjančič (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kmetijskih in živilskih podjetij), Marjan Vindiš (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo Maribor), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije), Irena Ule (Zveza kmetic Slovenije), Doris Letina (Zveza slovenske podeželske mladine).

 

Deli z drugimi