3. 4. 2017 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 2. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, uvaja nov podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjen razvoju majhnih kmetij, na katerega bo možno kandidirati na javnem razpisu, objavljenem v drugi polovici leta 2017. Podpora v okviru podukrepa je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, ki redijo travojede živali in katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD. V nadaljevanju vam predstavljamo osnutek osnovnih informacij o ukrepu.

 

S podukrepom želimo prispevati k izboljšanju konkurenčnosti majhnih kmetij in povečanju produktivnosti ter ekonomski in okoljski učinkovitosti majhnih kmetij. Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij ima pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščanja in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

   v letu oddaje vloge na javni razpis morajo vložiti zbirno vlogo za neposredna plačila,

   glede na zadnjo oddano zbirno vlogo imajo v upravljanju najmanj 3 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (v nadaljevanju PKP), kar npr. pomeni od 6–11.9 ha trajnih travnikov, 3–5.9 ha njivskih površin..)

   glede na zadnjo oddano zbirno vlogo redijo vsaj 3 GVŽ in manj od 15 GVŽ,

   zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad) v obsegu 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja, razen za kmetije vključene v kontrolo EK kmetovanja, ki morajo zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja,

   pretežen del kmetijskih zemljišč v uporabi leži na OMD,

   so vpisane v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Poleg omenjenih pogojev bo moral vlagatelj priložiti enostaven poslovni načrt v katerem bo navedelizhodiščno stanje kmetije, opisal dejavnosti in izbral vsaj en cilj za razvoj kmetije oz vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (inovacije, okolje, podnebne spremembe).

Cilji, ki jih bo predvidoma možno izbrati v poslovnem načrtu so naslednji: investicijsko vzdrževanje objektov namenjenih primarni kmetijski proizvodnji in dopolnilni dejavnosti na KMG (npr. popravilo strehe na gospodarskem poslopju), nakup opreme namenjene primarni kmetijski proizvodnji in dopolnilni dejavnosti na KMG, nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije, povečanje obsega proizvodnih kapacitet (površina kmetijskih zemljišč v upravljanju ali GVŽ), vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, postavitev pašnikov in obor za rejo domačih živali, izvedba agromelioracij, ureditev infrastrukture (ureditev cestnih, vodovodnih in energetskih priključkov KMG na javno infrastrukturo), ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav, ureditev trajnih nasadov, vključitev v ukrepe KOPOP, EK in DŽ.

Upravičenec, ki mu bo izdana odločba o pravici do sredstev, bo moral izpolniti naslednje bistvene obveznosti:

   cilje iz poslovnega načrta bo moral izpolniti najpozneje v roku 36 mesecev po izdani odločbi o pravici do sredstev;

   do izplačila drugega obroka ne bo smel zmanjšati obsega PKP za več kot 10 odstotkov, pri čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 3 PKP,

   zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja od datuma oddaje vloge na javni razpis do izplačila drugega obroka; pri čemer velja izjema za KMG vključene v kontrolo ekološkega kmetovanja, ki morajo zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja,

   vsako leto, vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka, bo moral oddati zbirno vlogo za neposredna plačila.

Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči. Znesek podpore znaša 5.000 eur na upravičenca. Podpora se izplača v dveh obrokih, in sicer:

   prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev ob izdaji odločbe o dodelitvi pomoči,

   drugi obrok v višini 30 odstotkov dodeljenih sredstev po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta po preteku 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.

Vsa razpoložljiva sredstva v višini 20 mio eurov bomo predvidoma razpisali z enim javnim razpisom, ki bo predvidoma objavljen v drugi polovici leta 2017.

Pomembno:

– vse, ki imate namen kandidirati na tem javnem razpisu opozarjamo, da v primeru, da še niste oddali zbirne vloge, to storite čim prej, saj je oddana zbirna vloga pogoj za kandidiranje na javnem razpisu,

-potencialne vlagatelje opozarjamo, da za namen izvajanja ciljev iz naslova tega podukrepa, pridejo v obzir samo stroški in aktivnosti, ki so nastale po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev,

– stroške in aktivnosti, ki bodo izvedene za namen izvajanja ciljev iz tega podukrepa bo potrebno ob priložitvi drugega zahtevka za izplačilo dokazati, zato vas opozarjamo, da hranite dokazila o izpolnjevanju ciljev (npr: fotografije pred in po naložbi, računi, pogodbe, potrdila o plačilu, dovoljena, …).

Vse potencialne vlagatelje vabimo, da pozorno spremljate objavo javnega razpisa, ki bo natančneje določil pogoje in način dodelitve sredstev. Več informacij o podukrepu si lahko preberete pod zavihkom Ukrepi.

Deli z drugimi