Objavljen javni razpis za pilotne projekte v skupni vrednosti 2,25 milijona eurov


 • Datum objave 10.06.2023

Kmetija pri Andrejevih, projekt EIP "Travniški sadovnjaki". Avtor: M. Dobrilovič

Objavljen javni razpis za pilotne projekte v skupni vrednosti 2,25 milijona eurov

 • Datum objave 10.06.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pretekli petek, 9. junija, objavilo 6. javni razpis za ukrep 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, namenjen izvedbi pilotnih projektov za podukrep 16.2 — Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Za javni razpis je namenjenih 2,25 milijona evrov.

Javni razpis je namenjen pilotnim projektom, ki se nanašajo na iskanje rešitev dejanskega problema kmetijskih gospodarstev na področju razvoja novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesa ali tehnologije na področju kmetijstva. Pilotni projekti so kratkotrajnejši poskusi manjšega obsega, ki se izvedejo z namenom ovrednotenja izvedljivosti, časa, stroškov, potencialnih težav in učinkov nekega projekta. Na ta način pomagajo razumeti, kako bi projekt večjega obsega deloval v praksi.

 

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis

 • vzpostavljeno partnerstvo na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju, ki ga sestavljata najmanj dva člana: kmetijsko gospodarstvo in
  • pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva ali
  • pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva ali
  • fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja register zasebnih raziskovalcev;
 • projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške;
 • pilotni projekti trajajo 12 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev;
 • stopnja javne podpore znaša do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, razen za stroške nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc, kjer javna podpora znaša 75 % upravičenih stroškov;
 • višina podpore znaša od 5.000 do največ 75.000 eurov.

 

Postopek vlaganja vloge

Postopek za dodelitev sredstev je natančneje predstavljen v samem javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki dosežejo vstopni prag 50 odstotkov vseh možnih točk in najmanj 60 odstotkov možnih točk pri merilu Kakovost projekta. Izbrane bodo tiste vloge, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.

 

Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. julija 2023 do vključno 20. septembra 2023, do 14:00 ure.


Več informacij: 6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Deli z drugimi