V javni obravnavi je uredba, ki ureja izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju 2023 – 2027


  • Datum objave 29.06.2023

Raftanje na reki Kolpi (Osilnica). Foto: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

V javni obravnavi je uredba, ki ureja izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju 2023 – 2027

  • Datum objave 29.06.2023

V javni obravnavi je od 29. junija 2023 predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju 2023 – 2027 (v nadaljevanju Uredba).

Predlog Uredbe določa izvajanje skupnega pristopa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v letih 2023–2027, iz strateškega načrta, ki ureja skupno kmetijsko politiko za obdobje 2023–2027 za Republiko Slovenijo, in programom, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, ter določa podpore v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

S predlogom Uredbe se določa namen podpor, obseg razpoložljivih finančnih sredstev, upravičence, pogoji za odobritev in izplačilo sredstev, postopek dodelitve sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje, naloge lokalnih akcijskih skupin, splošne obveznosti upravičenca, kontrolni sistem in upravne sankcije za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD.

V obdobju 2023 2027 je za skupno izvajanje pristopa LEADER/CLLD namenjenih okoli 84,55 mio evrov, od tega iz sklada EKSRP 44,4 mio evrov ter iz sklada ESRR 40,12 mio evrov. Vsa sredstva bodo razdeljena v okviru strategij lokalnega razvoja (SLR), ki jih pripravljajo lokalne akcijske skupine (LAS) na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

S predlogom te Uredbe se določajo za podpore za:

(a) Izvajanje projektov, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v okviru odobrenih SLR.

Izvaja se lahko naslednje vrste projektov v okviru SLR:

– projekti izbrani na podlagi javnega poziva, ki ga objavi LAS,

– projekti, katerih upravičenec je potrjeni LAS,

– priprava in izvajanje projektov sodelovanja LAS.

(b) Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter animacije območja posameznega LAS, kar izvajajo izbrani vodilni partnerji LAS, ki so upravičeni do te podpore.

Vsi zainteresirani lahko morebitne pripombe na osnutek uredbe posredujejo do 5. avgusta 2023, in sicer preko portala e-Demokracija (povezava: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=15672) (gumb “ODDAJTE KOMENTAR”), ali preko e-pošte na naslov: gp.mkgp@gov.si.

 

 

Deli z drugimi