V javni obravnavi predlog Uredbe o izvajanju intervencije Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti


  • Datum objave 07.09.2023

Avtor: Arhiv MKGP

V javni obravnavi predlog Uredbe o izvajanju intervencije Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

  • Datum objave 07.09.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes, 7. 9. 2023, v postopek medresorskega usklajevanja in javne obravnave poslalo predlog Uredbe o izvajanju intervencije Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027 (v nadaljevanje Uredba). Predlog uredbe je tudi objavljen na portalu E-demokracija.

Uredba določa pravila za izvajanje intervencije podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027.

Sodelovanje v shemah kakovosti je povezano z dodatnimi stroški in obveznostmi, ki jih trg v začetni fazi uvajanja proizvoda praviloma ne povrne, kar pogosto predstavlja oviro za hitrejše in večje vključevanje proizvajalcev v sheme kakovosti. S sredstvi iz intervencije se želi kmetom in pravnim osebam, ki na novo vstopijo v sheme kakovosti, pokriti dodatne stroške, nastale zaradi vključitve v sheme kakovosti ter jim omogočiti lažje prilagajanje zahtevam na trgu. Cilj intervencije je tako večja vključenost kmetijskih gospodarstev v sheme kakovosti, kar bo prispevalo k povečanju dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in k povečanju količine proizvodov iz shem kakovosti na trgu.

Upravičenci do podpore so kmetijska gospodarstva ali pravne osebe, ki povezujejo vsaj dva kmetijska gospodarstva, ki sta za upravičeno shemo kakovosti oziroma z določenim proizvodom na novo vključena v sistem certificiranja. Glavni pogoj ob vložitvi vloge na javni razpis je veljaven certifikat za shemo kakovosti oziroma proizvod iz sheme kakovosti, za katerega se vloži vloga na javni razpis.

Podpora v okviru intervencije je namenjena povrnitvi stroškov, nastalih z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti ter povrnitvi letnega prispevka za sodelovanje v shemi in stroškov pregleda, potrebnega za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. Podpora se dodeli v obliki pavšalnega plačila in znaša 100 % izračunane vrednosti pavšalnega plačila po modelni kalkulaciji. Podpora se dodeli ob izdaji odločbe o pravici do sredstev. Tovrstno pavšalno plačilo sodi med oblike poenostavljenih načinov obračunavanja stroškov in prinaša večjo preglednost sistema izračunavanja podpor, zmanjšanje stopnje napake ter poenostavitev ter zmanjšanje administrativnega bremena tako za administracijo, kot tudi za upravičence. Izračun pavšalnega plačila je izdelala neodvisna institucija, izbrana na podlagi javnega naročila. Višina pavšalnega plačila je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila kmetijskih gospodarstev, ki se na novo vključijo v shemo kakovosti, v primeru, da je vlagatelj pravna oseba. V času obdobja upravičenosti do podpore se za prejemnike sredstev preverja veljavnost certifikata, v primeru da je upravičenec pravna oseba, pa se preverja tudi ohranjanje števila kmetijskih gospodarstev, vključenih v shemo kakovosti.

Sredstva se upravičencem dodelijo po zaprtem javnem razpisu. Za celotno programsko obdobje je za intervencijo na voljo 1.429.320,00 EUR. Podpirajo se naslednje sheme kakovosti: ekološka pridelava in predelava, zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost in izbrana kakovost.


Povezava do objave predloga Uredbe na portalu E-demokracija

Deli z drugimi