V javni obravnavi predlog Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike


  • Datum objave 01.12.2022

Simbolna slika iz Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja 2014-2020, avtor: MKGP

V javni obravnavi predlog Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

  • Datum objave 01.12.2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike. Javna obravnava bo potekala do vključno 9. decembra 2022.

V skladu s 124. členom Uredbe (EU) 2021/2115 mora vsaka država članica v treh mesecih od datuma uradnega obvestila državi članici o izvedbenem sklepu Komisije o odobritvi strateškega načrta SKP ustanoviti Odbor za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: Odbor za spremljanje SKP). Evropska komisija je 28. oktobra 2022 izdala Sklep o odobritvi strateškega načrta SKP za obdobje 2023–2027 za Slovenijo za podporo Unije, ki se financira iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Odbor za spremljanje SKP opravlja naloge, opredeljene v tretjem odstavku 124. člena Uredbe 2021/2115/EU in sicer preverja zlasti:
(a) napredek pri izvajanju strateškega načrta SKP ter doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti;
(b) težave, ki vplivajo na smotrnost strateškega načrta SKP, ter ukrepe, sprejete za obravnavanje teh težav, vključno z napredkom pri poenostavitvi in zmanjšanju upravnega bremena za končne upravičence;
(c) elemente predhodne ocene, navedene v členu 58(3) Uredbe (EU) 2021/1060 in strateškem dokumentu iz člena 59(1) navedene uredbe;
(d) napredek, dosežen pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in vsakega nadaljnjega spremljanja ugotovitev;
(e) zadevne informacije v zvezi s smotrnostjo strateškega načrta SKP, ki jih zagotovi nacionalna mreža SKP;
(f) izvajanje ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo;
(g) širjenje administrativne usposobljenosti za javne organe in kmete ter druge upravičence, kadar je ustrezno.

Odbor za spremljanje SN SKP opravlja tudi naloge, opredeljene v četrtem odstavku 124. člena Uredbe 2021/2115/EU, in sicer izda mnenje o:
(a) metodologiji in merilih, uporabljenih za izbor operacije;
(b) letnih poročilih o smotrnosti;
(c) načrtu vrednotenja in njegovih spremembah;
(d) vseh predlogih organa upravljanja za spremembo strateškega načrta SKP.

Ministrstvo vso zainteresirano javnost vljudno vabi k podajanju pisnih pripomb oziroma sodelovanju v javni obravnavi, ki bo trajala do vključno 9. decembra 2022.

Komentarje in predloge je možno podati preko spletne strani e-demokracija, na kateri je dostopno tudi besedilo predloga Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike.

Komentarje in predloge lahko pošljete tudi na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

 

 

 

 

Odbor za spremljanje SKP

Deli z drugimi