19. 8. 2016 – Izdani prvi odločbi o potrditvi lokalne akcijske skupine za obdobje 2014 – 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta izdala prvi odločbi o potrditvi lokalne akcijske skupine (LAS) za obdobje 2014–2020, in sicer za Lokalno akcijsko skupino med Snežnikom in Nanosom in Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije. Z odločbo o potrditvi so se iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije LAS Med Snežnikom in Nanosom odobrila sredstva v višini 1.769.560,00 EUR podpore, LAS Srce Slovenije pa v višini 2.067.785,00 EUR. Sredstva bodo LAS koristila na osnovi potrjenih operacij oziroma projektov vse do leta 2023. 

V programskem obdobju 2014–2020 se izvaja ukrep oz. podpora za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju CLLD), ki se sofinancira s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR). Skupno je za izvajanje CLLD namenjenih nekaj manj kot 96 mio EUR (52 mio iz EKSRP, 37 mio iz ESRR in 7 mio iz ESPR). 

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. 

Na zaokroženih območjih po Sloveniji so se oblikovala lokalna partnerstva oziroma lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS). LAS so v večini že pripravile svoje strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR), ki predstavljajo enega izmed pogojev za potrditev lokalnih akcijskih skupin ter pridobitev pravice do črpanja sredstev namenjenih izvajanju CLLD v programskem obdobju 2014–2020. 

LAS so morali ob pripravi SLR slediti štirim tematskim področjem ukrepanja, te so: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. S pristopom CLLD se omogoča: 
–        izvajanje operacij (projektov), ki bodo s sinergijskimi učinki med drugim prispevale tudi k boljšemu socialnemu statusu družbenih skupin, kot so kmetje, mladi, brezposelni ali druge ranljive skupine 
–        izvajanje operacij (projektov), ki povečujejo konkurenčnost poslovnega okolja, zmanjšujejo socialno izključenost, zagotavljajo enakomeren razvoj območij itd. 

Slovenija ima na področju lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor« večletne izkušnje, ki segajo v začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja. Sam pristop LEADER se je v Sloveniji uveljavil v programskem obdobju 2007–2013 ter se je izkazal kot uspešno orodje za uresničevanje lokalnih razvojnih ciljev lokalni partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi