Izdane odločbe za Podukrep M08.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov


  • Datum objave 14.05.2024

Avtor: Arhiv MKGP

Izdane odločbe za Podukrep M08.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

  • Datum objave 14.05.2024

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za Podukrep M08.4. za Aktivnost 1 za Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo.

Dve vlogi s strani Zavoda za gozdove Slovenije sta bili vloženi v vrednosti 386.898,90 evra na podlagi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18, 47/19, 82/20 in 97/21) in na podlagi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19, 47/19, 82/20 in 97/21)

Zavodu za gozdove Slovenije je bila izdana odločba v vrednosti 212.370,58 evra za Operacijo odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma in zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma in odločba v vrednosti 174.528,32 evra za Operacijo odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči vetrolomu.

Obe odločbi sta bili izdani za Aktivnost 1 za Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo.

ARSKTRP je izdala tudi odločbe o pet letnih obveznostih 35 upravičencem, ki so izpolnili pogoje za dodelitev sadik gozdnega drevja in materiala za zaščito mladja.

Deli z drugimi