Izdane odločbe na intervenciji IRP30 Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023


  • Datum objave 24.01.2024

Avtor: Arhiv MKGP

Izdane odločbe na intervenciji IRP30 Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023

  • Datum objave 24.01.2024

Javni razpis za intervencijo IRP30 Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023 je bil objavljen 8. septembra 2023, vloge so lahko vlagatelji oddali do 15. novembra 2023. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 1,9 milijona evrov. Agencija je izdala odločbe za vse sprejete vloge.

Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Upravičenec za podporo je prenosnik, ki je fizična oseba in izvaja aktivnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika ter izpolnjuje pogoje za dodelitev podpore iz javnega razpisa. Upravičenec prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika v skladu s programom izvajanja aktivnosti prenosa znanja in izkušenj

Podpora se upravičencu dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči v skupnem znesku 10.800 evrov za triletno obdobje. Upravičencu se izplačajo trije obroki po 3.600 evrov, prvi obrok po zaključenem dvanajstmesečnem obdobju izvajanja prenosa znanja in izkušenj oziroma po 15. aprilu 2025.

Agencija je skupno sprejela 22 vlog. Odločbe so bile izdane 23. januarja 2024, izvajanje programa pa se prične najkasneje s 15. februarjem 2024. Izdanih je bilo 22 odločb, 1 vloga pa je bila zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa.


1. javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za leto 2023

Deli z drugimi