Izdaja odločb in izplačila za območja z naravnimi ali drugimi omejitvami za letošnje leto se bodo začela januarja 2024


  • Datum objave 02.03.2023

Avtorica: M. M. Pipan

Izdaja odločb in izplačila za območja z naravnimi ali drugimi omejitvami za letošnje leto se bodo začela januarja 2024

  • Datum objave 02.03.2023

Z začetkom izvajanja novega Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023-2027) je več sprememb na področju izvajanja intervencije IRP01 – Plačilo za naravne ali druge omejitve (Plačilo OMD).

Zaradi teh sprememb je bila sprejeta odločitev, da se izplačevanje plačil OMD za leto 2023 ne bo začelo v tekočem letu. Za Plačilo OMD je sicer v sklopu novega SN SKP 2023–2027 v letu 2024 predvidenih 48 milijonov evrov.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je v okviru Programa razvoja podeželja v letih 2014–2020 skladno z evropsko pravno podlago (Uredba EU 1305/2013) vse do leta 2022 izdajala predplačilne odločbe za ukrep Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami – plačilo OMD v oktobru in novembru tekočega leta, z izdajo rednih odločb OMD pa začela po 1. decembru tekočega leta.

Z izvajanjem novega SN SKP 2023-2027, v sklopu katerega je tudi Plačilo OMD, so pri izračunu višine tega plačila predvidene določene spremembe: plačilo OMD bo odvisno od števila točk kmetijskega gospodarstva (KMG), uvaja se diferenciacija vrednosti točke KMG, spreminja se degresija plačila, vrednost točke je različna glede na prisotnost travojedih živali na trajnem travinju na KMG.  Pomembna novost je tudi, da mora nosilec KMG izpolnjevati pogoj aktivnega kmeta.

Od letos ARSKTRP opravlja upravne preglede površin s pomočjo sistema za spremljanje površin, končne rezultate ugotovitev pregledov s pomočjo sistema za spremljanje površin pa lahko objavi po 2. novembru 2023, ki je zadnji rok za spremembe in umike zahtevkov, vezanih na površino.

Poleg zgoraj navedenih sprememb se pri plačilu OMD z letošnjim letom uvaja plačilo dohodnine. 26. člen Zakona o dohodnini namreč določa, da so do oprostitve plačila dohodnine od dohodkov, pridobljenih v zvezi z osnovno kmetijsko ter osnovno gozdarsko dejavnostjo upravičena tudi plačila za naravne in druge omejitve, značilne za posamezno območje, kot jih določa 71. člen Uredbe 2021/2115/EU, v višini 50 odstotkov plačila. Sprememba oprostitve plačila iz v celoti neobdavčenega plačila za OMD se tako spreminja na obdavčitev v višini 50 odstotkov.

Na podlagi navedenih dejstev se bodo plačila za intervencijo IRP01 – Plačilo za naravne ali druge omejitve izvedla v naslednjem in ne v tekočem letu, ARSKTRP jih bo torej za leto 2023 izvajala od januarja 2024 dalje.

 

Deli z drugimi