Evropska komisija potrdila 13. spremembo Programa razvoja podeželja 2014-2020


  • Datum objave 21.03.2023

Evropska komisija potrdila 13. spremembo Programa razvoja podeželja 2014-2020

  • Datum objave 21.03.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je s strani Evropske komisije prejelo potrditev 13. spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020, s ciljem uspešnejšega in učinkovitejšega izvajanja programa. Omenjena 13. sprememba prinaša prerazporeditve finančnih sredstev med nekaterimi ukrepi. Prav tako pa uvaja dva nova ukrepa, in sicer podukrep M8.3 in ukrep M22.

Prerazporeditev sredstev

Zaradi zaključevanja programskega obdobja in majhnega ostanka sredstev pri posameznih podukrepih PRP 2014-2020, ki ne omogočajo dodatnih javnih razpisov, se je ostanek EURI sredstev prerazporedil na podukrep M4.1, in sicer za dodaten javni razpis za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

V prvi polovici tega leta sta tako predvideni objavi dveh javnih razpisov iz naslova podukrepa M4.1. Eden bo namenjen naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin, drugi pa naložbam v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Uvedba novega podukrepa M8.3

Požari v gozdovih v Sloveniji do sedaj niso predstavljali velikega problema. V luči prihajajočih podnebnih sprememb, ki povzročajo ekstremne pojave, kot so suše in visoke temperature in kot odgovor na velik požar, ki se je lansko leto poleti zgodil na Krasu, smo na ministrstvu pristopili k preventivnemu varstvu gozdov pred požari. Oblikoval se je nov podukrep M8.3 – Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

Cilj podukrepa je prispevati k preventivni, protipožarni varnosti gozdov v jugozahodni Sloveniji.

Upravičenci lahko pridobijo podpore za gradnje, rekonstrukcije ali vzdrževanja protipožarne gozdne ceste, protipožarne poti, protipožarnih stez, protipožarnih zidov, prostorov za izven letališko pristajanje helikopterjev in namenske ureditve vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje.

Javni razpis za izgradnjo protipožarnih poti je predviden v prvi polovici tega leta.

Uvedba novega ukrepa M22

Invazija Rusije v Ukrajini povzroča motnje na svetovnih trgih tudi tistih, ki so povezani s kmetijsko pridelavo in predelavo kmetijskih proizvodov. Od začetka konflikta so se močno zvišale svetovne cene ključnih surovin, predvsem goriva, cene energije in gnojil, ki so bile konec leta 2021 že zgodovinsko visoke.

Zaradi ruske invazije na Ukrajino so se podjetja in države hitro srečala s prekinitvijo transportnih in oskrbovalnih poti. Mnogo podjetij ima namreč svoje partnerje in dobavitelje v teh dveh državah. To je tudi prvi izmed ključnih pokazateljev izpostavljenosti tveganjem na področju oskrbovalnih verig in posledično vplivih na oskrbo in gospodarska gibanja.

Zaradi ruske invaziji na Ukrajino sta se tudi slovensko kmetijstvo in živilskopredelovalna panoga soočila s posledicami zvišanja vhodnih cen, zlasti cen za energijo, gnojila in živalsko krmo. Podražitve so najbolj prizadele sektor sadja, vrtnin ter prašičjega mesa. Zaradi dviga cen gradbenega materiala pri že začetih naložbah, se je položaj tistih investitorjev, ki imajo prevzete obveznosti na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje naložb iz PRP 2014-2020, bistveno poslabšal, saj imajo za dokončanje teh naložb pogoje in rok za izvedbo od katerih ne morejo odstopati ter so za pokritje izvedbe najeli bančne kredite pri katerih so se sedaj pogoji bistveno poslabšali. Prav zato so tudi prepoznani kot tisti, najbolj prizadeti kmetje in MSP, ki so jih posledice Invazije Rusije v Ukrajini najbolj prizadele, pri zagotavljanju likvidnosti in nadaljevanju proizvodnje. Upravičenci, ki so oddali vlogo na javni razpis in niso mogli uveljavljati višjih maksimalnih priznanih vrednosti iz kataloga stroškov, pred odločitvijo, ali naložbo zaključiti, ali ne oz. jo bistveno zmanjšati.. Slednje lahko posledično ogrozi nadaljnje opravljanje kmetijskih dejavnosti in dejavnosti malih podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov.

Na ministrstvu smo do sedaj objavili dva javna razpisa iz naslova ukrepa M22 – Izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, ki sta se oba zaprla 15. 3. 2023; skupno je bilo razpisanih 12 milijonov evrov. Novi javni razpisi za ukrep M22 niso predvideni.

 

Več informacij:

Povezava na objavo 13. spremembe Programa razvoja podeželja

 

Deli z drugimi