Evropska komisija odobrila 2. spremembo Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027


 • Datum objave 06.10.2023

Avtor: F. Medved

Evropska komisija odobrila 2. spremembo Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 • Datum objave 06.10.2023

Dne 29. 9. 2023 je Evropska komisija odobrila drugo spremembo Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027  za Slovenijo (SN 20232027), ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Druga sprememba SN 2023-2027 ni strateške narave, ne spreminja prvotno postavljenih ciljev, sledi prvotno začrtanim usmeritvam ter tudi ciljem Poročila o uresničevanju samooskrbe in rabi kmetijskih zemljišč ter podpira verige vrednosti.

Ključna sprememba v predlogu 2. spremembe je vključitev nove intervencije IRP23 Habitatni tipi in vrste na območjih Natura 2000, ki s koledarskim letom 2024 nadomešča intervencijo IRP20 Plačila Natura 2000. Nova intervencija je ravno tako usmerjena v preprečevanje upadanja travniških vrst in habitatnih tipov na nekaterih območjih Natura 2000, hkrati pa je zasnovana bolj prožno za kmete in z malenkost višjim obsegom površin. Gre za prostovoljen ukrep in ne za plačilo obveznih zahtev (režimov).

Predlog 2. spremembe SN 2023–2027 je bil pripravljen v tesnem sodelovanju s strokovnjaki in ključnimi deležniki. Potekalo je intenzivno neformalno usklajevanje predlogov sprememb SN 2023–2027 z Evropsko komisijo. Pri pripravi predlogov sprememb ter na sestankih z deležniki in neformalnih usklajevanjih z Evropsko komisijo so sodelovali tudi predstavniki Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Ministrstva za naravne vire in prostor in Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Izvedeni so bili številni usklajevalni sestanki na strokovni ravni kot tudi na ravni vodstva MKGP.

Ostale spremembe SN 2023–2027 so usmerjene predvsem v spodbujanje razvoja majhnih kmetij, verig vrednosti in generacijsko pomladitev nosilcev kmetijskih gospodarstev. Poleg tega so v spremembo vključene tudi nekatere tehnične spremembe, ki so namenjene predvsem učinkovitejšemu izvajanju SN 2023–2027, tako za upravičence, kot tudi za administracijo.

Predlog 2. spremembe SN 2023-2027 vključuje naslednje spremembe:
 • Sprememba gozdarskih intervencij zaradi kasnejšega izvajanja SN 23-27 ter popravek treh kazalnikov rezultata;
 • Sprememba pogojev upravičenosti pri shemi INP08.11 Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih;
 • Sprememba pogojev upravičenosti pri shemi INP08.11 Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih;
 • Sprememba pogojev upravičenosti pri INP07 – Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline;
 • Sprememba pogojev upravičenosti pri INP 8.07 – Konzervirajoča obdelava tal;
 • 05 – sprememba pogoja upravičenosti;
 • Sprememba in dopolnitev nekaterih definicij iz 4. člena Uredbe 2021/2115;
 • 01 KOPOP_PS – Sprememba operacije;
 • 01 KOPOP_PS, IRP18.02 KOPOP_NV, IRP42 LOPS – Odprava prepovedi uporabe komposta in digestata;
 • Spremembe, ki se nanašajo na poglavje 4.7.3, ki določa skupne elemente in na intervencije IRP02, IRP03, IRP04, IRP12, IRP22 in IRP24;
 • 03 KOPOP_BK – Uvedba jesenske paše pri operaciji BK.8 Strmi travniki
 • 01 KOPOP_PS, IRP18.02 KOPOP_NV, IRP27 (BVR), IRP42 LOPS – Znižanje stopnje podpore;
 • IRP20 Plačila Natura 2000 – Prenehanje izvajanja intervencije IRP20 Plačila Natura 2000 in sprememba načrtovanih hektarjev;
 • IRP23 Habitatni tipi in vrste na območjih Natura 2000 – Uvedba nove intervencije
 • IRP33 Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območij – sprememba nekaterih pogojev upravičenosti;
 • Izvzem intervencij IRP05, IRP13 in IRP14 iz omejitve podpore za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo, predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov;
 • Posodobitev skupnih poglavij zaradi izbrisa intervencije IRP20 Plačila Natura 2000 in vključitve nove intervencije IRP23 Habitatni tipi in vrste na območjih Natura z letom 2024.

Drugo spremembo SN 2023-2027 je MKGP pripravil v tesnem sodelovanju s partnerji, predvsem kmetijskimi in okoljskimi organizacijami in institucijami.


Podrobnejše informacije o spremembah najdete v dokumentu  Druga sprememba strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, v poglavju “Vrsta spremembe”.

Opozorilo: Dokument je ustvarjen iz obvezne računalniške aplikacije in zato ni v celoti skladen z zahtevami glede dostopnosti v smislu Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Če imate kakršna koli vprašanja o berljivosti dokumenta, se obrnite na naslednji kontaktni naslov: gp.mkgp@gov.si ali na telefonsko številko 01/478-9128.

Deli z drugimi