Dinamika izplačevanje intervencij zbirne vloge 2023


  • Datum objave 01.07.2024

Avtorica: Suzana Kovač

Dinamika izplačevanje intervencij zbirne vloge 2023

  • Datum objave 01.07.2024

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) se je uspešno spopadla z velikimi izzivi pri uvajanju nove Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. Kljub pozni potrditvi ter kasnejšemu začetku vnosa zbirnih vlog je Agencija obdelala kar 54.725 vlog. Do 30. junija 2024 je izvedla vsa izplačila, kar tudi potrjuje njeno zavezanost učinkovitemu upravljanju sredstev in podpori kmetijskemu sektorju v zahtevnih okoliščinah.

Priprave na novo kmetijsko politiko 2023-2027 so se začele že pred pandemijo COVID-19, saj je bilo jasno, da bodo potrebne obsežne tehnološke posodobitve, kadrovske okrepitve in izobraževanja. Uvedba sistema za spremljanje površin je predstavljala eno ključnih novosti, ki je zahtevala vzpostavitev popolnoma nove infrastrukture. Ta proces je bil le začetek obsežnih priprav na obravnavo zahtevkov zbirne vloge za leto 2023. Razvoj je vključeval večfazno in večnivojsko testiranje aplikacij, kar je zagotovilo postavitev sistema ter njegovo zanesljivost v delovanju.

Vzporedno z razvojem informacijskih programov je Agencija izvajala celovito izobraževanje kmetijskih svetovalcev, ki je potekalo na dveh ravneh, in sicer v obliki tehničnega usposabljanja, ki ga je vodila Agencija sama in pa vsebinskega izobraževanja, izvedenega v sodelovanju s strokovnjaki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ta celovit pristop k vpeljavi novega sistema in usposabljanju ključnih deležnikov je bil bistven za učinkovito prilagajanje novim zahtevam in postopkom. Omogočil je nemoten prehod na nove procese, zagotovil ustrezno razumevanje sprememb med uporabniki ter prispeval k bolj nemotenemu izvajanju novih ukrepov kmetijske politike. S tem se je povečala operativna učinkovitost in zmanjšala možnost napak pri implementaciji, kar je ključno za zanesljivo delovanje celotnega sistema podpore kmetijstvu tudi v prihodnje.

Izobraževanja za leto zahtevkov zbirne vloge 2023 so bila zaradi obsežnosti novih intervencij in posledično novih pravnih podlag razdeljena v več sklopov. Ker so se v času, ko so izobraževanja že potekala, določene pravne podlage še spreminjale oziroma niso bile še dokončno usklajene in pripravljene, so bila izobraževanja za nekatere intervencije celo večkrat naslovljena. Izobraževanja so bila zelo intenzivna, saj je bilo potrebno nove vsebine predstaviti skozi nove aplikacije, ki so slonele na drugačnih pravilih kot v prejšnjem programskem obdobju. Še posebej zahteven sklop je bila grafična aplikacija, kateri je bilo namenjeno največ časa. Tekom izobraževanja je bil dan poudarek tudi aplikaciji SOPOTNIK in sistemu za spremljanje površin.

Vnos zbirnih vlog je potekal od 31. marca do 10. julija 2023, kar je bilo kasneje kot običajno zaradi že omenjenega poznega sprejemanja evropske in nacionalne zakonodaje in postavitve infrastrukture. Kljub temu je Agencija uspela obdelati 54.725 oddanih vlog. Po zaključku roka za spremembe in umike zahtevkov 17. novembra 2023 je Agencija začela s temeljitim procesom preverjanja vseh 54.725 oddanih zbirnih vlog. Ta proces je vključeval izvedbo upravnih pregledov za preverjanje pogojev upravičenosti do plačil, pregled pravnomočnih odločb in plačilnih nalogov drugih pristojnih organov ter ugotavljanje morebitnega neizpolnjevanja pogojev upravičenosti ali zahtev pogojenosti. Po zaključku teh preverjanj in upoštevanju ugotovitev kontrol na kraju samem je Agencija lahko pristopila k izračunavanju zneskov po enotah za posamezne intervencije. Sistematičen pristop je zagotovil natančnost in pravilnost izračuna končnih zneskov podpore ter izvedbe postopkov za določanje upravičenosti do plačil.

Subvencijska kampanja 2023 je predstavljala poseben izziv, ki ga kljub intenzivnim pripravam ni bilo mogoče povsem predvideti. Agencija je v svojem komuniciranju z javnostjo proaktivno in transparentno napovedala časovnico predvidenih izplačil. Te informacije so bile posredovane tako preko spleta kot na različnih javnih predstavitvah, vključno z letnim srečanjem KGZS in srečanji s predstavniki JSKS.

Kot ključni akter pri posredovanju aktualnih informacij v kmetijstvu in pri izplačevanju sredstev iz evropskih kmetijskih skladov, je Agencija redno obveščala javnost o poteku izdajanja odločb in predvidenih izplačilih. Pri tem je pomembno poudariti, da v celotnem procesu sodeluje več deležnikov, kar lahko občasno vpliva na časovnico izplačil. Agencija se zaveda svoje vloge pri izobraževanju o novih intervencijah in si prizadeva za čim bolj točne in ažurne informacije, hkrati pa opozarja na možnost sprememb zaradi kompleksnosti celotnega sistema.

Podobno kot v Sloveniji so tudi druge države članice EU zaradi kompleksnosti nove kmetijske politike in poznega sprejemanja zakonodaje bile primorane spremeniti časovnice pri izplačevanju sredstev zbirne vloge za leto 2023. V začetku junija so države poročale o nižjih zneskih izplačanih subvencij od prvotno načrtovanih.

Kljub izzivom je Agencija dala prednost zagotavljanju zakonitosti in pravilnosti izplačil. Z usklajenim delovanjem in intenzivnimi napori je uspela realizirati izplačila upravičencem do zastavljenega roka 30. junija 2024. Agencija je tako med 19. decembrom 2023, ko je pričela z izplačevanjem sredstev, in 28. junijem 2024 skupno izdala 118.256 odločb in izplačala 253.195.083,07 evra.

Ta dosežek odraža zavezanost Agencije k učinkovitemu upravljanju sredstev in podpori kmetijskemu sektorju, hkrati pa kaže na sposobnost prilagajanja zahtevnim okoliščinam v okviru nove skupne kmetijske politike.

Za kampanjo 2024 Agencija načrtuje, da bo izplačila intervencij nove Skupne kmetijske politike realizirala po naslednji časovnici:

  • Izplačila za OMD: v januarju 2025
  • Neposredna plačila:
    • 80% višine plačil: v januarju in februarju 2025
    • Končna plačila: v maju in juniju 2025
  • Plačila za KOPOP, Dobrobit živali in Ekološko kmetovanje: od maja do junija 2025

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je upravičencem za vnos zbirne vloge 2024 na voljo na telefonski številki 01 580 77 92, na elektronskih naslovih aktrp@gov.si in pr.aktrp@gov.si ter na spletni strani Agencije, pod storitvijo Oddaja zbirne vloge za leto 2024. Na voljo je tudi Forum ARSKTRP in MKGP, ki ažurno odgovarja na najbolj pogoste izzive, ki se v okviru vsebine zbirne vloge 2024 pojavljajo med kmetovalci in kmetijskimi svetovalci.

Deli z drugimi