Aplikacija SOPOTNIK in letošnje novosti


  • Datum objave 22.11.2022

Aplikacija SOPOTNIK in letošnje novosti

  • Datum objave 22.11.2022

Grafični vpogled v aplikaciji SOPOTNIK, vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

Aplikacija SOPOTNIK vlagateljem zbirnih vlog omogoča vpogled v stanje prijavljenih kmetijskih površin, sprotno spremljanje sprememb na površinah skozi celotno rastno obdobje in neposredno komunikacijo z ARSKTRP. V letošnjem letu je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja nadgradila samo aplikacijo, uporabnikom pa zagotovila tudi dostop do mobilne aplikacije fotoSOPOTNIK.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) se je v letu 2020 odločila, da bo pristopila k razvoju novih tehnologij in aplikacij, ki jih omogoča uporaba satelitskih posnetkov Sentinel programa Copernicus. Copernicus je program Evropske unije za opazovanje Zemlje in največji ponudnik vesoljskih podatkov na svetu. Usklajuje in upravlja ga Evropska komisija, infrastruktura vesoljske komponente pa je v pristojnosti Evropske vesoljske agencije. Sateliti Sentinel programa Copernicus zagotavljajo pogoste in brezplačne posnetke srednjevisoke ločljivosti, zato njihova avtomatizirana obdelava skozi celotno rastno sezono omogoča na posameznih kmetijskih površinah identifikacijo pridelkov in spremljanje določenih kmetijskih praks, kot so oranje, spravilo pridelka in košnja.

Na osnovi Sentinel posnetkov je Agencija v sodelovanju z zunanjim izvajalcem razvila spletno aplikacijo SOPOTNIK. Aplikacija SOPOTNIK vlagateljem zbirnih vlog omogoča vpogled v stanje prijavljenih kmetijskih površin, sprotno spremljanje sprememb na površinah skozi celotno rastno obdobje in neposredno komunikacijo z ARSKTRP. Aplikacija SOPOTNIK je bila vlagateljem zbirnih vlog v uporabo prvič dana v letu 2021. Odzivi iz terena so bili zelo pozitivni, aplikacija je bila dobro sprejeta. Da je bila aplikacija SOPOTNIK na terenu dobro sprejeta, potrjujejo tudi statistični podatki. V obdobju dveh mesecev od sredine avgusta naprej se je v aplikacijo prijavilo prek 4500 uporabnikov. Preko SOPOTNIK-a so posredovali več kot 500 sporočil in 270 fotografij. Na vsa prejeta sporočila je ARSKTRP uporabnikom tudi pisno odgovorila. Na telefonski liniji za pomoč uporabnikom je bilo sprejetih več kot 180 klicev.

V letošnjem letu je ARSKTRP, tudi glede na pobude iz terena, naredila še korak naprej v smeri tehnološke digitalizacije in poleg nadgradnje same aplikacije (zemljevid rasti posevka in zemljevid potenciala rasti posevka) uporabnikom zagotovila tudi dostop do mobilne aplikacije SOPOTNIK.

Nosilec kmetijskega gospodarstva se v aplikacijo SOPOTNIK prijavi s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ju je prejel ob oddaji zbirne vloge. Aplikacija SOPOTNIK nudi uporabnikom natančen pregled nad stanjem kmetijskih površin, spremljanje rasti posevka, samodejno identifikacijo opravil na kmetijskih površinah, kot sta oranje in košnja, in pregled nad dogodki, ki so posledica naravnih pojavov, kot so poplave, plazovi in suša, hkrati pa omogoča tudi enostavno dvosmerno komunikacijo z Agencijo v obliki sporočil, ki se nanašajo na posamezne poljine. Tu lahko uporabniki podajo svoja pojasnila, dokazila ali kakršne koli druge informacije glede ugotovitev, ki jih je zaznal sistem za spremljanje površin. V aplikaciji so ugotovitve za površine kmetijskega gospodarstva prikazane z barvami semaforja. Ta je lahko rdeče, rumene, zelene ali sive barve, pri čemer rdeča barva poljine pomeni, da stanje v naravi ni skladno s prijavo na zbirni vlogi, rumena, da še ni dovolj informacij za končno odločitev, zelena, da na površini ni bilo zaznanih neskladij, siva pa, da za to poljino še ni narejenih izračunov. Barve semaforja se določijo na podlagi opažanj, ki preverjajo pogoje upravičenosti za posamezen zahtevek na zbirni vlogi. V letu 2022 rezultati še ne vplivajo na obravnavo zbirnih vlog, so zgolj informativne narave. S prihodom nove skupne kmetijske politike v letu 2023, pa bodo imele ugotovljene nepravilnosti že vpliv na obravnavo zbirnih vlog in posledično morebitne finančne posledice, če jih vlagatelj ne bo pravočasno odpravil. Bistvo samega sistema za spremljanje površin je pravočasno ugotoviti morebitna potencialna neskladja in vlagateljem omogočiti, da jih odpravijo brez posledic.

V letošnjem letu se informativne preveritve izvajajo za aktivacijo plačilnih pravic (AKT), za plačilo območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), za ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT), za traviščne habitate metuljev, kjer košnja/paša ni dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom (MET_KOS), za vinogradništvo, kjer se zagotavlja pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino (VIN_POKT), za vodne vire, kjer se zagotavlja setev rastlin za podor – zeleno gnojenje (VOD_POD) in ozelenitev njivskih površin (VOD_ZEL) in za površine z ekološkim pomenom (PEP).

V letu 2022 je Agencija vlagateljem zbirnih vlog ponudila v uporabo tudi mobilno aplikacijo fotoSOPOTNIK, ki omogoča zajem georeferenčnih fotografij in je neposredno povezana z aplikacijo SOPOTNIK. Aplikacija je na voljo za Android telefone z verzijo 6.0 dalje in si jo uporabniki lahko brezplačno naložijo iz trgovine Google Play.

S prihodom nove skupne kmetijske politike v letu 2023 bo aplikacija SOPOTNIK postala nepogrešljiv del spremljanja izpolnjevanja pogojev upravičenosti za posamezne površinske zahtevke, ki se bodo uveljavljali v sklopu zbirnih vlog. Vlagateljem bo nudila transparentnost (lahko bodo sproti spremljali, ali se njihovi zahtevki obravnavajo kot upravičeni), zagotavljala neposredno komunikacijo pri razjasnitvi morebitnih neskladij, opozarjala na nepravilnosti in omogočala, da bodo vlagatelji lahko še pravočasno popravili svoj zahtevek in se tako izognili morebitnim sankcijam.

Agencija uporabnikom aplikacij SOPOTNIK in fotoSOPOTNIK nudi vso pomoč pri uporabi in razumevanju objavljenih vsebin prek telefonske številke 030 363 731, elektronskega naslova sopotnik.aktrp@gov.si in prek dvosmerne komunikacije v aplikaciji SOPOTNIK.

Agencija želi in upa, da bodo nosilci kmetijskih gospodarstev v aplikaciji SOPOTNIK prepoznali dodano vrednost, jo vzeli za svojo in jo začeli redno uporabljati.

 

Za vsebino prispevka je odgovorna Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prispevka je omogočila Mreža za podeželje iz naslova Tehnične pomoči PRP 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje PRP 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Deli z drugimi