Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027


 • Datum objave 24.12.2021

ANEK

Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027

 • Datum objave 24.12.2021

Vlada je sprejela Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva (ANEK) do leta 2027. Določa ukrepe za hitrejši razvoj ekološkega kmetovanja do leta 2027.

ANEK vsebuje analizo stanja, SWOT analizo, predstavitev potreb, ciljev in ukrepov (70 ukrepov) po 8 prednostnih področjih (pridelava, predelava, prenos znanja, semenarstvo, povezovanje, eko živila v sistemu javnega naročanja, promocija in trženje, raziskave in razvoj novih tehnologij ter ekološko kmetovanje v povezavi s podnebnimi spremembami), ki bodo pripomogli k nadaljnjemu razvoju ekološkega kmetovanja. ANEK je tudi ena izmed pomembnih usmeritev pri pripravi ukrepov v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo.

Glavni ukrepi po prednostnih področjih:

 • Področje pridelave in predelave:
  • investicije za ekološko pridelavo in predelavo,
  • podpora za zagon malih tržnih kmetij,
  • podpora na ha/panj,
  • dodatne podore za mlade prevzemnike, ki kmetujejo ekološko.
 • Področje prenosa znanja (izobraževanje, svetovanje, pospeševanje):
  • vzpostavitev mojstrskih kmetij, demonstracijskih kmetij,
  • nadgradnja dosedanjega sistema javne službe z vključevanjem ostalih deležnikov,
  • dodatna sredstva za krepitev svetovanja in pospeševanja.
 • Področje ekološkega semenarstva:
  • krepitev sodelovanja med pridelovalci semena in semenarskimi hišami,
  • baza potreb po eko semenih,
  • podpora za pridelavo ekološkega semenskega materiala.
 • Področje povezovanja in skupni nastop na trgu:
  • podpore za tržno povezovanje eko kmetij,
  • zagotoviti sistemsko financiranje Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
 • Področje ekoloških živil v javnem naročanju (JN):
  • izobraževanje vodij prehrane in organizatorjev prehrane glede eko živil in JN,
  • brezplačen vpis skupin proizvajalcev eko živil in zadrug v katalog živil za JN pri GZS,
  • promocija in ažuriranje kataloga živil za JN,
  • vzpostavitev lokalnih modelov za pospešitev vključevanja slovenskih eko živil v JZ,
  • nadzor v javnih zavodih glede določil Uredbe o zelenem javnem naročanju.
 • Področje promocije in trženja:
  • vzpostavitev sodelovanja med kmeti in trgovskimi verigami,
  • promocija eko živil (nacionalna promocija in promocija v trgovskih verigah),
  • vzpostavitev eko regij.
 • Področje raziskav in razvoja novih tehnologij:
  • strokovna in poljudna desiminacija rezultatov raziskav,
  • podpora raziskovalnim projektom.
 • Področje ekološkega kmetovanja v povezavi z okoljem:
  • prednostni zakup eko kmetijam na VVO,
  • pospeševanje eko kmetovanja na območjih varovane narave,
  • podpore v investicije za zniževanje toplogrednih plinov.

Dokument: Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027

Deli z drugimi