Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 7. javni razpis iz podukrepa 4.2


  • Datum objave 22.12.2022

Sodobni hlev je zračen in svetel. Avtor: Arhiv Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 7. javni razpis iz podukrepa 4.2

  • Datum objave 22.12.2022

44 upravičencem (sklop B) in 27 upravičencem (sklop C) so bile izdane odločbe o pravici do sredstev iz naslova 7. javnega razpisa za podporo za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Porabljena so bila sredstva v skupni vrednosti 21,08 milijona evrov.

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 je bil objavljen 24. decembra 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 17. januarja 2022 do objave zaprtja javnega razpisa – 3. avgusta 2022.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop B) znašala 6 milijonov evrov, za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C) pa 14,20 milijona evrov. Razen tega se je upošteval ostanek sredstev iz sklopa A, tako je bilo za oba sklopa na razpolago skupno 21,08 milijona evrov.

Na Agencijo je za sklop B prispelo 66 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 9.340.275,78 evra. Izdanih je bilo 44 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 6.290.964,35 evra, 21 zavrnilnih odločb in 1 sklep o zavržbi.

Za sklop C je prispelo 62 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 28.146.192,72 evra. Izdanih je bilo 27 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 14.792.546,65 evra, 33 zavrnilnih odločb in 2 sklepa o zavržbi.

Deli z drugimi