9. 2. 2017 – Vlada izdala Uredbo o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa KOPOP iz PRP 2014–2020

Rastlinski genski viri za prehrano in kmetijstvo imajo posebne lastnosti in značilnosti in jim v zadnjem obdobju zaradi sprememb tradicionalnega načina kmetovanja grozi, da se bo zmanjšalo njihovo število ali lahko celo izginejo (genska erozija). Rastlinski genski viri so nepogrešljiva surovina za izboljševanje gojenih rastlin s klasičnim žlahtnjenjem rastlin ali sodobno biotehnologijo in so tudi bistvenega pomena za prilagajanje nepredvidljivim spremembam v okolju.

Podukrep je namenjen dejavnostim, ki podpirajo pregled in popis stanja rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo in situ ter vzpostavitev monitoringa stanja rastlinskih genskih virov na kmetijskih gospodarstvih (KMG), opozorilnih sistemov pred izgubo rastlinskih genskih virov za gojene rastline in divje sorodnike gojenih rastlin ter samonikle rastline, ki imajo potencialno vrednost za kmetijstvo in prehrano. Podukrep zagotavlja tudi izvajanje sistematične karakterizacije in evalvacije izbranih rastlinskih genskih virov ex situ za uporabo v žlahtnjenju in raziskavah, ponovno registracijo starih sort oziroma neposredno uporabo rastlinskih genskih virov na KMG. Z razpisanimi sredstvi bo mogoča tudi priprava priročnika oziroma standardnih operativnih postopkov za ex situ ohranjanje rastlinskih genskih virov v genski banki oziroma na KMG.

Uvedba podukrepa je usmerjena v ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu – v povečanje obsega ohranjanja rastlinskih genskih virov na KMG in reintrodukcije rastlinskih genskih virov iz genskih bank na KMG.

Za obdobje 2017–2020 je za izvedbo podukrepa namenjenih 320.000 evrov. Delež sofinanciranja s strani EU znaša 75 odstotkov, iz proračuna RS pa 25 odstotkov.

Deli z drugimi