9. 12. 2016 – 15 mio EUR za naložbe velikih podjetij v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

V Uradnem listu je bil danes objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja. Za živilsko-predelovalni sektor je tako razpisanih 15 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. 1. 2017 do vključno 13. 3. 2017 do 24.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v:

• predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU,

• predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

• trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

V okviru zgoraj navedenih sklopov naložb so do podpore upravičene naložbe v ureditev ali obnovo objektov, opreme, skladiščnih kapacitet, oskrbo z vodo, varčno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo ter za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme.

Naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov zajemajo tudi nabavo mobilnega predelovalnega obrata ter naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin. Naložbe v trženje kmetijskih proizvodov zajemajo tudi ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnje mobilnih prodajaln in pripadajoče opreme, namenskih aparatov za prodajo ter opreme za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

Nepovratna sredstva v višini 15 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 do 2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali od datuma vložitve vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Upravičeni so tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vlagatelj je lahko zadruga, zavod, gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje, ki ustreza definiciji velikega podjetja, kar pomeni, da ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov evrov in je nižji od 200 milijonov evrov.

Glede na zahtevnost naložbe so določene skupine naložb, za katere veljajo različni pogoji in merila za izbor vlog: enostavne naložbe nad 15.000 evrov do vključno 200.000 evrov priznane vrednosti ter zahtevne naložbe nad 200.000 evrov skupne priznane vrednosti.

Za naložbe, pri katerih je končni proizvod predelave kmetijski proizvod ali za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov znaša višina javne podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, do 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta stopnja se lahko poveča za 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov ter 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti, 5 odstotnih točk za naložbe v mesno ali mlečnopredelovalne obrate upravičencev, ki so vključeni v ukrep dobrobit živali ter 10 odstotnih točk za naložbe, ki se izvedejo na problemskih območjih.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod, veljajo omejitve najvišje stopnje javne podpore do 25 % (Vzhodna regija) ali 15 % (Zahodna regija), kar je podrobneje opredeljeno v javnem razpisu. V okviru naložb v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, ki so namenjene za proizvodnjo električne in toplotne energije ali za energetsko učinkovitost, je potrebno upoštevati stopnje podpore 30 % (z možnim povečanjem do 50 %), ne glede na regijo, pri čemer je potrebno poleg tega upoštevati še pravilo de minimis pomoči, kar pomeni, da skupna višina podpore ne sme presegati 200.000 evrov v zadnjih treh koledarskih letih. Vlagatelje v tem delu posebej opozarjamo, naj pred oddajo vloge na javni razpis natančno preverijo, koliko pomoči de minimis so že prejeli v zadnjih treh koledarskih letih.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija.

Na podlagi izkušenj s preteklimi javnimi razpisi vlagatelje posebej opozarjamo, naj pravilno označijo javni razpis, na katerega se prijavljajo in naj v ta namen uporabijo etiketo, ki je priloga k razpisni dokumentaciji. Vloge, prispele na javni razpis, ki ne bodo označene tako, kot to določa javni razpis, bodo zavržene.

Vlogo je potrebno v predpisanem roku vložiti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

V tem okviru vlagatelje posebej opozarjamo na priložitev obveznih prilog, brez katerih se v skladu s tretjim odstavkom 52. člena Zakona, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev. Te obvezne priloge so:

• poslovni načrt,

• če se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj ali nakup opreme:

     – opis stanja pred naložbo,

     – tloris tehnološke izboljšave objekta po naložbi in

     – opis naložbe, iz katerega je razvidna tehnološka izboljšava objekta oziroma zamenjava opreme in inštalacij,

• projekt za izvedbo del, če se naložba nanaša na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje,

• pogodba oziroma soglasje, kar gre za nakup in postavitev aparatov za trženje kmetijskih proizvodov na nepremičnini, ki ni v lasti upravičenca. V tem primeru je treba k vlogi na javni razpis priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici na tej nepremičnini za najmanj pet let po predvidenem zaključku naložbe in soglasje lastnika nepremičnine, da dovoljuje namestitev aparata, če to ni vključeno v pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP. MKGP bo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in s KGZS izvedlo javno predstavitev objavljenega javnega razpisa.

Javni razpis

 

Deli z drugimi