8. 9. 2015 – POJASNILO: Knjigovodstvo kot zadnji korak vzpostavitve kmetije pri podukrepu M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

V izogib nejasnostim glede vzpostavitve knjigovodstva za primarno kmetijsko proizvodnjo, podajamo naslednjo obrazložitev:

Kot vzpostavitev kmetije se šteje, da je mladi kmet izpolnil naslednje korake:
1. postal lastnik kmetije in je kot lastnik kmetije vpisan v zemljiški knjigi,
2. vpisan v Register kmetijskih gospodarstev kot nosilec kmetijskega gospodarstva na kmetiji in
3. vzpostavil knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime.

Ob oddaji vloge na javni razpis morata biti prva dva koraka vzpostavitve dokončana v obdobju pred oddajo vloge na javni razpis, vendar ne več kot 18 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, medtem, ko mora upravičenec vzpostaviti knjigovodstvo na svoje ime šele po tem, ko je vložil vlogo na javni razpis. Vzpostavitev kmetije ob oddaji vloge na javni razpis še ne sme biti dokončana. V skladu s tretjo alinejo tretjega odstavka 5. člena uredbe za mlade kmete, mora upravičenec vzpostaviti knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo v skladu z 2. točko 9. člena iste uredbe, ki določa, da mora mladi kmet vzpostaviti knjigovodstvo najpozneje z začetkom novega obračunskega leta po dnevu izdaje odločbe o pravici do sredstev. V nadaljevanju navaja med katerima dvema oblikama knjigovodstva lahko izbira.

Ob oddaji vloge na javni razpis mladi kmet še ne sme imeti vzpostavljene nobene oblike knjigovodstva za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime. Podpora v okviru podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete se dodeljuje za vzpostavitev kmetije in zagon kmetijske dejavnosti. Trije koraki vzpostavitve kmetije so zapisani tudi v Programu razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanaju PRP 2014-2020), tam je prav tako navedeno, da vzpostavitev ob oddaji vloge na javni razpis še ne sme biti dokončana. To določilo je zapisano v skladu z zahtevo EK v postopku usklajevanja PRP 2014-2020 in v skladu z veljavnim Measure Fiche-jem z novembra 2014, ki v točki 4.3.1. navaja, da je vzpostavitev kmetije trajajoč proces (angl. on-going process), to pomeni, da je vzpostavitev v trenutku oddaje vloge še v teku.

Iz navedenega sledi, da ima mladi kmet, ki ima na svoje ime že vzpostavljeno katero koli vrsto knjigovodstva za primarno kmetijsko proizvodnjo v času oddaje vloge na javni razpis, vzpostavitev kmetije dokončano. Mladi kmet, ki ima dokončano vzpostavitev kmetije ni upravičen do podpore v okviru tega podukrepa.

Deli z drugimi