8. 4. 2015 – Uveljavljanje zahtevkov za KOPOP, EK in OMD v letu 2015

Na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki je bil s strani Evropske komisije potrjen 13. 2. 2015, je Vlada RS 26. 2. 2015 izdala Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, 26. 3. 2015 pa tudi spremembe in dopolnitve te uredbe.

 Uredba določa, da se bodo v obdobju 2015–2020 izvajali naslednji ukrepi iz PRP 2014–2020:

–    kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP);

–    ekološko kmetovanje (ukrep EK) in

–    plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep OMD).

V uredbi so opredeljeni tudi upravičenci do plačil za te ukrepe, višina sredstev za te namene ter pogoji in zahteve, ki jih bodo morali izpolnjevati upravičenci za pridobitev plačil za te ukrepe ter postopki za vlaganje zahtevkov za plačila.

Upravičenec, ki želi uveljavljati ukrep KOPOP mora najprej izpolnjevati pogoje upravičenosti, kar pomeni, da v ukrep KOPOP lahko vstopi le tisto KMG, ki ima vsaj 1 ha kmetijskih površin, je vpisano v Register kmetijskih gospodarstev (RKG), upravičenec ima opravljen 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin ter ima najpozneje na dan oddaje zbirne vloge izdelan tudi program aktivnosti kmetijskega gospodarstva (PA). Tekom petletne obveznosti bo moral upravičenec izpolnjevati tudi vse splošne pogoje (opraviti vsakoletno 4-urno usposabljanje, v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja, ves čas trajanja obveznosti voditi evidence o vseh delovnih opravilih, upoštevati prepoved uporabe blata komunalnih čistilnih naprav). K temu si bo vsak upravičenec za svoje KMG izbral eno ali več od 19 operacij, v katere se želi vključiti, kjer pa bo moral izpolnjevati obvezne zahteve posamezne operacije, dodatno pa se bo lahko odločil tudi za izvajanje izbirnih zahtev znotraj posamezne operacije, kjer so le te-na voljo.

Za ukrep EK, ki je z letom 2015 postal samostojen ukrep, bodo podpore tako kot do sedaj dodeljene za preusmeritev in za izvajanje ekološkega kmetovanja. Upravičenec, ki želi uveljavljati ukrep EK, mora najprej izpolnjevati naslednje pogoje upravičenosti: imeti mora vsaj 1 ha kmetijskih površin ali vsaj 1 čebeljo družino v primeru čebelarjenja, biti mora vpisan v RKG, za naslednje leto se mora do konca tekočega leta prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo pri eni od organizacij za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave, mora biti »aktiven« kmet ter mora imeti pred vnosom zbirne vloge izdelan PA. V primeru uveljavljanja plačil za ekološko pridelavo semena je kot vstopni pogoj tudi vpis v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin. V času trajanja petletne obveznosti se morajo upravičenci vsako leto usposabljati vsaj šest ur, najmanj enkrat v času trajanja obveznosti morajo uporabiti storitev individualnega svetovanja, vsako leto morajo pridobiti certifikat za ekološko pridelavo ter rediti travojede živali, če bo KMG uveljavljalo plačilo za trajno travinje. Poleg tega bodo morala KMG, ki bodo prvič vstopila v kontrolo ekološkega kmetovanja, imeti v prvem letu trajanja obveznosti (prvo leto preusmeritve) do 20. decembra tekočega leta izdelan individualen načrt preusmeritve.

Tudi upravičenec, ki želi uveljavljati ukrep OMD, mora najprej izpolnjevati pogoje upravičenosti: KMG mora biti vpisano v RKG, nosilec KMG mora biti »aktiven kmet« in skupna kmetijska površina na KMG, ki je vključena v ukrep OMD, ni manjša od 1 hektarja. Novost je tudi spremenjena degresija oz. postopno zniževanje plačil za ukrep OMD, ki se začne pri 70 ha kmetijskih površin na KMG v OMD in ne šele pri 100 ha kot doslej.

Trenutno že poteka subvencijska kampanja za leto 2015, v okviru katere se zbirne vloge za naštete ukrepe lahko vlagajo do 6. 5. 2015. Skrajni rok za vložitev zbirne vloge je 1. 6. 2015 – tako imenovani zamudni rok, pri čemer se upoštevajo znižanja izplačil za 1 % na delovni dan (v času od 7. 5. do 1. 6. 2015).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pozivata vse potencialne vlagatelje, ki še niso oddali zbirne vloge, da se čim prej dogovorijo s kmetijskimi svetovalci za termin elektronskega vnosa in oddaje zbirne vloge. S tem se bodo izognili morebitni gneči v zadnjih dneh kampanje in znižanjem izplačil zaradi oddaje zbirne vloge v zamudnem roku. Prav tako naj vsi zainteresirani, ki se želijo vključiti v ukrep KOPOP, s kmetijskim svetovalcem čim prej pripravijo PA, najpozneje pa na dan oddaje zbirne vloge. PA naj prav tako čim prej pripravijo vsi zainteresirani za uveljavljanje ukrepa EK, vendar lahko zahtevek za ukrep EK v 2015 vložijo le, če so se do konca leta 2014 prijavili v kontrolo. Prijava v kontrolo ekološkega kmetijstva je sicer možna preko celega leta, vendar v ukrep EK lahko v tem primeru vstopijo šele v naslednjem letu.

Po zaključku subvencijske kampanje za leto 2015 se bodo zahteve ukrepa KOPOP iz PRP 2014–2020 ponovno preučile. Zaradi morebitnih težav, ki bodo zaznane pri izvedbi tega ukrepa, bo ministrstvo pristopilo k pripravi prvih sprememb PRP 2014–2020. Pri tem je treba upoštevati, da bistvene vsebinske spremembe ne bodo možne, saj že potrjenih pogojev in zahtev ukrepa KOPOP ne bo mogoče blažiti, ampak se bodo lahko izvedle le manjše korekcije, ki bodo omogočale lažjo izvedbo tega ukrepa. Enako velja tudi za ukrepe EK, OMD in dobrobit živali.

Vse predloge korekcij bo ponovno treba uskladiti z Evropsko komisijo, v veljavo pa bodo stopile z letom 2016.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi