8. 12. 2017 – 700.000 evrov za spodbujanje novega sodelovanja kmetijskih gospodarstev in pravnih oseb v shemah kakovosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu RS objavilo 2. javni razpis za podukrep 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017, s katerim se razpisuje 700.000 EUR nepovratnih javnih sredstev. Podpora v okviru podukrepa je namenjena povrnitvi stroškov, nastalih z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 18. 12. 2017 do 26. 1. 2018, do 24. ure.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:

– zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),

– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc in Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),

– ekološka pridelava in predelava,

– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem),

– izbrana kakovost (mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo in goveje meso).

 

Glavni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:

– prijava v postopek certificiranja za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti v letu 2016 ali 2017. Pomembno: upravičenci, ki se želijo prijaviti na javni razpis se morajo pri kontrolnih organizacijah prijaviti v postopek certificiranja najkasneje do 31. 12. 2017, kar velja tudi v primeru oddaje vloge na javni razpis v januarju 2018.

– izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta,

– upravičenec do vložitve vloge na javni razpis še ne sme pridobiti certifikata.

Vnos in oddaja vloge na javni razpis

Vnos bo potekal elektronsko v informacijski sistem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec, z izpisom številke dokumenta, skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija. Vloga se vloži priporočeno na naslov ARSKTRP ali odda na vložišču ARSKTRP.

Glavni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev:

– imeti mora veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero uveljavlja podporo,

– izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta,

– pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti končnemu potrošniku je obvezna uporaba zaščitnega znaka,

– trženje proizvodov iz upravičene sheme kakovosti.

Višina sredstev in način izplačila

Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala preko zaprtega javnega razpisa. Upravičenci prejmejo pavšalno plačilo na KMG, in sicer za koledarsko leto prijave v upravičeno shemo kakovosti in še naslednja štiri koledarska leta. Višina pavšalnega plačila je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila KMG, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe.

MKGP vabi vse potencialne vlagatelje, da preučijo objavljen javni razpis in uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, ki natančneje določata pogoje in način dodelitve sredstev.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi