8. 1. 2016 – Izdane so odločbe na podlagi prvega javnega razpisa pri podukrepu 6.1 – “Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete” iz PRP 2014-2020

Cilja podukrepa 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete sta izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Podpora je namenjena mladim kmetom, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo in kmetijsko dejavnost.

Prvi javni razpis v okviru tega podukrepa je bil objavljen 31. 7. 2015. Razpisanih je bilo 12.000.000 EUR nepovratnih sredstev, od tega 8.400.000 EUR za namen A, na katerega so lahko kandidirali mladi kmetje z zaposlitvijo na kmetiji oziroma tisti, ki zaposlitev na kmetiji načrtujejo v obdobju devetih mesecev po prejemu odločbe o pravici do sredstev, in 3.600.000 za namen B, na katerega so lahko kandidirali ostali mladi kmetje. Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 20 odstotkov. Oddajanje vlog je potekalo od 24. 8. 2015 do vključno 18. 9. 2015. Na javni razpis je prispelo 256 vlog, od teh je bilo odobrenih 221 v skupnem znesku 8.941.800 EUR. Na namenu A znaša skupni znesek odobrenih sredstev 8.235.000 EUR, na namenu B pa 706.800 EUR. Vloge, iz katerih je bilo razvidno, da mladi kmetje ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev sredstev, so bile zavrnjene. Odločbe so bile izdane v drugi polovici decembra lani.

Objava drugega javnega razpisa v okviru tega podukrepa je predvidena v juniju letos.

Deli z drugimi