7. 2. 2019 – Odbor za spremljanje je obravnaval šesto spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 in merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020

Na svoji 14. seji, ki jo je vodila državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, se je danes, 7. 2. 2019, sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja. Ta je med drugim obravnaval predlog šeste spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 in predlog meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Člani Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja so obravnavali spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, katere bistvena sprememba je razmejitev območij z naravnimi omejitvami, ki niso gorska. V skladu z določili Uredbe ES 1305/2013 in prilogo III, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedlo razmejitev območij z naravnimi omejitvami z uporabo biofizikalnih meril, ustrezne administrativne enote in natančne prilagoditve. V analizo so bila vključena vsa območja Slovenije izven gorskega območja, skupaj kar 130 občin. Po opravljeni analizi je 26 občin ustrezalo pogojem za razvrstitev v območja z naravnimi omejitvami. Pri tem se je upoštevalo pravilo, da v primeru, ko je del občine, ki ustreza razvrstitvi v območja z naravnimi omejitvami, že uvrščen v gorsko območje, se razvrstitev v gorsko območje ohrani. V primeru, da je bila občina cela ali z delom razvrščena v območja s posebnimi omejitvami, pa se po novem razvrsti v območja z naravnimi omejitvami. Skupno se območja z omejenimi možnostmi povečajo za pol odstotka in sedaj obsegajo 86,9 % površine države. Vanje je vključeno 76,2 % vseh kmetijskih zemljišč oziroma dobrih 460.000 hektarjev. Sprememba PRP zajema posodobitev opisa ukrepa M13 – Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (v nadaljevanju: OMD), kar vključuje predvsem posodobitev opisa OMD, ter druge potrebne prilagoditve. Omenjena sprememba bo omogočila izvedbo ukrepa M13 v letu 2019 že z upoštevanjem nove razmejitve OMD.

Predlog spremembe bo redakcijsko usklajen poslan EK v potrditev.

V nadaljevanju seje so člani Odbora za spremljanje sprejeli mnenje glede meril za izbor operacij, ki se spreminjajo v okviru:

–       ukrepa M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja,

–       ukrepa M2 – Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah,

–       podukrepa M4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva,

–       podukrepa M4.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov,

–       ukrepa M7 – Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih in

–       ukrepa M8 – Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje.

 

Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter predstavniki lokalnih skupnosti. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov. V letu 2018 sta bila v Odbor za spremljanje imenovana tudi predstavnika Ministrstva za javno upravo in Združenja društva ekoloških kmetov Slovenije.

Glavne naloge Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja so zlasti pregled izvajanja PRP 2014–2020 in napredka pri doseganju ciljev, potrjevanje letnih poročil, najmanj enkrat letno pa mora biti Odbor za spremljanje PRP 2014–2002 seznanjen z rezultati vrednotenj v okviru načrta vrednotenja.

 

IMG 2016 

 

IMG 2019

Deli z drugimi