7. 12. 2015 – Ukrep Dobrobit živali v letu 2016

Z ukrepom »Dobrobit živali« (v nadaljevanju: ukrep DŽ) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) ste nekateri prašičerejci že dobro seznanjeni, saj se je ukrep DŽ, kot prvi izmed ukrepov PRP 2014–2020, začel izvajati že v letu 2014. Ne glede na to pa vas želimo seznaniti z obveznostmi iz ukrepa DŽ v letu 2016, saj bodo pri izvajanju ukrepa DŽ v primerjavi z letošnjim letom določene spremembe.

Bistvena sprememba v letu 2016, v primerjavi z letom 2015, je nižji vstopni pogoj glede števila prašičev posamezne kategorije. Nosilec kmetijskega gospodarstva bo moral na dan izdelave programa DŽ na kmetijskem gospodarstvu (v nadaljevanju: KMG) oziroma na posameznem gospodarstvu, če je znotraj KMG več gospodarstev (več lokacij, kjer se redijo prašiči), na katerem bo uveljavljal ukrep DŽ, rediti:

        10 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic, če bo uveljavljal zahteve, ki se nanašajo na plemenske mladice, plemenske svinje ali tekače, oziroma

        50 ali več tekačev, če bo uveljavljal zahteve, ki se nanašajo na tekače, in vstopni pogoj iz prejšnje alineje ne bo izpolnjen, oziroma

        50 ali več prašičev pitancev, če bo uveljavljal zahteve, ki se nanašajo na prašiče pitance.

Ravno tako kot letos bo moral tudi v letu 2016 vsak nosilec KMG imeti za KMG oziroma, če je znotraj KMG več gospodarstev, za vsako posamezno gospodarstvo, na katerem bo uveljavljal ukrep DŽ, izdelan in v Centralni register prašičev (v nadaljevanju: CRPš) vnesen program dobrobiti živali (v nadaljevanju: program DŽ).

Program DŽ morate nosilci KMG izdelati skupaj z izbranim zootehnikom in veterinarjem (v nadaljevanju: izvajalci svetovanj). Poudariti moramo, da je namen programa DŽ predvsem svetovanje, zato vas pozivamo, da čim bolj izkoristite to možnost in od strokovnjakov, ki bodo obiskali vaše gospodarstvo, pridobite čim več strokovnih nasvetov in odgovorov na vprašanja povezana s problemi v vaši reji. Priprava tega programa je za nosilce KMG v celoti brezplačna. Podatki o izvajalcih svetovanj bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nosilci KMG, ki boste v letu 2016 na novo vstopili v ukrep, morate imeti izdelan celoten program DŽ in vnesen v CRPš najpozneje do vključno 31. 12. 2015, saj bo obveznost v letu 2016 trajala od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016.

Nosilcem KMG, ki imate že izdelan program DŽ za leto 2015, ni treba v celoti izdelati novega programa DŽ za leto 2016. V tem primeru morate imeti izveden le pregled gospodarstva ali izdelano posodobitev programa DŽ, in sicer:

        če v letu 2016 v primerjavi s programom DŽ iz leta 2015 na gospodarstvu ni sprememb, je vstopni pogoj glede programa DŽ izpolnjen, če je izveden pregled gospodarstva in so v CRPš za leto 2016 vneseni enaki podatki kot za leto 2015;

        če so v letu 2016 v primerjavi s programom DŽ iz leta 2015 na gospodarstvu določene spremembe, je vstopni pogoj glede programa DŽ izpolnjen, če je izdelana posodobitev programa DŽ in so podatki iz posodobljenega programa DŽ vneseni v CRPš.

Pregled gospodarstva obsega pregled vseh parametrov, ki se nanašajo na živali (stanje živali na dan pregleda, krmljenje, zdravstveno stanje živali), pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo že v letu 2015 in jih bo uveljavljalo tudi v letu 2016 ter vnos podatkov v CRPš.

Posodobitev programov DŽ pa obsega pregled vseh parametrov, ki se nanašajo na živali (stanje živali na dan pregleda, krmljenje, zdravstveno stanje živali), pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo v letu 2015 in jih bo uveljavljalo tudi v letu 2016, pregled izpolnjevanja zahtev iz  spodaj navedenega nabora, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in za katere bo uveljavljalo podporo iz ukrepa dobrobit živali v letu 2016 ter vnos podatkov v CRPš.

Glede na to, da je za leto 2016 vstopni prag glede števila prašičev nižji kot je bil za leto 2015 (20 ali več plemenskih svinj in mladic oziroma 100 ali več prašičev pitancev) se v primeru, ko je bil na gospodarstvu program DŽ izdelan že v letu 2015 za eno kategorijo (ki je številčno ustrezala takratnemu veljavnemu vstopnemu pragu), šteje kot posodobitev programa, če se v program vključi še druga kategorija, ki izpolnjuje nižji vstopni prag glede števila živali za leto 2016. Če je bil torej na gospodarstvu v letu 2015 na primer izdelan program za 150 pitancev, za katere je nosilec KMG lahko uveljavljal plačila za ukrep DŽ, poleg tega pa je bilo na gospodarstvu še 15 plemenskih svinj, ki do plačil niso bile upravičene, bo nosilec KMG v letu 2016 lahko uveljavljal plačila za ukrep DŽ za obe kategoriji, programa DŽ pa ni potrebno izdelati posebej še za plemenske svinje ampak se izdela le en program DŽ, ki vključuje vse kategorije in se šteje kot posodobitev programa DŽ.

Za  gospodarstva, na katerih je bil program DŽ izdelan že v letu 2015, morata biti pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPš ter posodobitev programa DŽ in vnos podatkov v CRPš izdelana najpozneje do 26. februarja 2016.

Poleg zgoraj navedenih vstopnih pogojev boste morali nosilci KMG, vsaj en član vaše kmetije ali oseba, ki je na kmetijskem gospodarstvuzaposlena, predvidoma od začetka septembra pa do 15. decembra 2016, opraviti štiriurno usposabljanje iz vsebin dobrobiti živali.

Poleg vstopnih pogojev in usposabljanja boste morali nosilci KMG za pridobitev plačil za ukrep DŽ izbrati in izpolnjevati vsaj še eno zahtevo iz spodnjega nabora zahtev, ki je v primerjavi z letom 2015 nespremenjen:

  1. za plemenske svinje in mladice:

        zahtevo za skupinsko rejo z izpustom,

        zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino od predpisane,

        zahtevo za dodatno ponudbo voluminozne krme ali krme z visokim deležem vlaknine,

  1. za plemenske svinje:

        zahtevo za toplotno ugodje plemenskih svinj in pujskov,

  1. za tekače:

        zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino od predpisane,

  1. za pitance:

        zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino od predpisane,

        zahtevo za skupinsko rejo z izpustom.

Nosilci KMG boste morali v koledarskem letu trajanja obveznosti enako kot do sedaj stalež prašičev v CRPš sporočati za vsak prvi dan v mesecu najpozneje do sedmega dne v tekočem mesecu. Če ima KMG več lokacij, kjer redi prašiče in ima vsaka od teh lokacij svojo G-MID številko, potem morajo biti podatki o številu prašičev sporočeni za vsak G-MID.

V kolikor izpolnjujete vstopni pogoj glede najmanjšega števila prašičev in se nameravate v ukrep DŽ vključiti v letu 2016, vas želimo opozoriti, da boste morali prvič sporočiti število prašičev po predpisanih kategorijah v CRPš že v mesecu januarju 2016 (stanje na 1. januar 2016 morate sporočiti najpozneje do vključno 7. januarja 2016),vlaganje zahtevkov za ukrep DŽ pa bo enako kot letos potekalo hkrati z vlaganjem zbirne vloge.

Sporočanje staleža prašičev mora biti redno, saj so sporočeni podatki o številu prašičev kasneje podlaga za izračun izplačila za ukrep DŽ. Tudi v primeru, ko se zgodi, da imate na prvi dan v mesecu prazen hlev, morate v CRPš sporočiti stanje nič (0). Če staleža prašičev v CRPš ne boste sporočili enkrat, se vam bo plačilo za celoten ukrep znižalo za 15 odstotkov. Če se to ponovi, se drugič plačilo za celoten ukrep zniža za 30 odstotkov, če pa staleža ne sporočite trikrat ali večkrat, se plačilo za celoten ukrep zavrne.  

Podatke o staležu prašičev boste morali nosilci KMG v CRPš vnesti neposredno v elektronski obliki. Če želite, lahko to v vašem imenu naredi tudi druga pooblaščena oseba (kmetijski svetovalci, veterinarji). Ker je rok za sporočanje razmeroma kratek, vam priporočamo, da si uredite elektronski dostop do CRPš. Dostop do CRPš preko portala Volos je za rejce brezplačen, pridobite pa ga lahko z izpolnitvijo vloge, ki je objavljena na spletni strani Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin:

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/REGISTRI_IN_OBRAZCI/Identifikacija_in_registracija_zivali/2013/obrazci/dostop_VOLOS_imetniki.pdf.

Stalež je treba sporočati za naslednje kategorije prašičev:

        prašiči tekači,

        prašiči pitanci,

        plemenske svinje in

        plemenske mladice.

Poleg pravočasnosti sporočanja vas moramo opozoriti tudi na pravilnost sporočenih podatkov, saj bo le-ta predmet ustreznih kontrol s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali pristojne inšpekcije.

 

Peter Nagode, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

nemčija widman 2014 095

Avtor fotografije: Peter Pribožič, KGZ Ptuj.

 

    

Deli z drugimi