6. 9. 2019 – 1,7 mio EUR za tesnejše medsebojno povezovanje proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. S tem bo razpisalo nekaj več kot 1,7 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Ministrstvo želi s finančnimi sredstvi pospešiti povezovanje primarnih proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter tako izboljšati položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi.

2.JR za M9.1

 

Vložitev vloge na javni razpis preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo potekala od 30. septembra do vključno 20. decembra 2019 do 24. ure.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, ločeno za skupine in organizacije proizvajalcev, v okviru posameznega sklopa pa je razpisanih do 1.000.000 evrov za skupine proizvajalcev, in do 732.385,82 evrov za organizacije proizvajalcev, skupno torej 1.732.385,82 evrov. Nepovratna javna sredstva se zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

Novost drugega razpisa je vključitev dveh dodatnih sektorjev, to sta sektor vino za grozdje in sektor krompir, ki se lahko vzpostavita kot skupina proizvajalcev.

Podpora v okviru podukrepa 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju bo prispevala k izboljšanju pogajalskega položaja primarnih proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi. Z razpisom se namreč podpira aktivnosti spodbujanja skupnega nastopa primarnih proizvajalcev na trgu, vzpostavitve skupnih tehnoloških pristopov k prireji in pridelavi, dviga kakovosti proizvodov, skupnega trženja in promocije ter povečanja stroškovne učinkovitosti proizvodnje.

Javni razpis bo novoustanovljenim organizacijam ali skupinam proizvajalcev, ki bodo v ločenem postopku s strani MKGP predhodno prejele priznanje (status) skupine ali organizacije proizvajalcev, omogočal vložitev vloge na javni razpis in prejem podpore za lažje začetno delovanje. Priznana skupina ali organizacija proizvajalcev, ki bo uspešna na javnem razpisu, bo za svoje začetno delovanje lahko prejela podporo za največ prvih pet koledarskih let od datuma priznanja.

Ministrstvo opozarja, da status skupine ali organizacije proizvajalcev podeli ministrstvo v ločenem upravnem postopku. Potencialne skupine ali organizacije proizvajalcev so zato vabljene, da čim prej vložijo vlogo za pridobitev priznanja. Le tako bodo lahko pravočasno vložile vlogo za pridobitev podpore na javni razpis. Pogoje za priznanje urejajo različni pravilniki o priznavanju skupin  ali organizacij proizvajalcev. Status organizacije ali skupine proizvajalcev lahko pridobijo proizvajalci, ki so v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ali z zakonom o zadrugah, povezani v pravno osebo ali del pravne osebe ter izpolnjujejo druge predpisane pogoje. Medsebojno organiziranost in delovanje člani opredelijo s statutom organizacije ali skupine proizvajalcev, vsi člani pa so obvezani tržiti svoje proizvode preko te skupine ali organizacije proizvajalcev, za katero so prejeli priznanje.

Znesek javne podpore za organizacije proizvajalcev znaša do največ 50.000 evrov letno, za skupine proizvajalcev pa do največ 25.000 evrov letno. Dejanski izplačani znesek javne podpore se določi glede na realizirano vrednost tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev. Pri tem se upoštevajo kmetijski proizvodi iz sektorja, za katerega je priznana skupina ali organizacija proizvajalcev, ter stopnje podpore, opredeljene v Uredbi o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020.

Prvo leto priznanja je tako skupina ali organizacija proizvajalcev upravičena do podpore v višini 10 % predvidenih prihodkov od prodaje, kar se izračuna kot potencial povprečne vrednosti tržne proizvodnje članov. Podpora se nato vsako naslednje leto linearno znižuje na 9 %, 8 % ali 7% od predvidenih prihodkov od prodaje. Skupina ali organizacija proizvajalcev mora najpozneje v drugem koledarskem letu trajanja podpore pripraviti poročilo o raziskavi trga, o možnosti povečanja števila članstva organizacije ali skupine proizvajalcev, pripraviti skupna pravila o informacijah o proizvodnji in priporočila za izboljšanje kakovosti proizvodov iz sektorja, za katerega je priznana. Ostale obvezne cilje pa mora izpolniti najpozneje ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

MKGP bo skupaj s KGZS in drugimi organizacijami izvedlo več javnih predstavitev objavljenega javnega razpisa, v okviru katerih bo predstavljen tudi postopek priznavanja skupine ali organizacije proizvajalcev.

Povezava na javni razpis in razpisno dokumentacijo…

Prijava na e-novice

Deli z drugimi