6. 6. 2018 – Potrjeno Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020

Na svoji 13. seji, ki jo je vodila državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, se je danes sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja. Ta je med drugim obravnaval Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020, predlog pete spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 in spremembe meril za izbor projektov.

Člani Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja so obravnavali Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020). Na ravni celotnega PRP 2014–2020 je bilo do konca leta 2017 odobrenih 460 mio EUR oziroma 41,5 % vseh razpoložljivih sredstev in izplačanih 290 mio EUR oziroma 26,3 % vseh razpoložljivih sredstev. Največji delež izplačanih sredstev je bil namenjen obnovi, ohranjanju in izboljševanju ekosistemov.

Skupno je bilo objavljenih 32 javnih razpisov v višini 287,3 mio EUR, od tega 14 javnih razpisov v letu 2017. Kumulativno je bilo do konca leta 2017 objavljenih 29 javnih naročil in podpisanih skupaj 23 pogodb z izbranimi izvajalci skupni višini 2,7 mio EUR.

Uspešno je bila zaključena že četrta kampanja oddaje zbirnih vlog.

V okviru spodbujanja skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor« LEADER/CLLD se intenzivno izvajajo projekti v okviru lokalnih akcijskih skupin.

Organ upravljanja je predstavil izvajanje informiranja potencialnih upravičencev in splošne javnosti o možnostih, ki jih nudi program. Informiranje o programu se izvaja preko Mreže za podeželje. V bazi Mreže za podeželje je bilo 31. 12. 2017 registriranih 2.615 članov (332 članov več kot v letu 2016), ki med drugim tedensko prejemajo e-novice PRePlet. Skupno je bilo v letu 2017 organiziranih 14 dogodkov, izdanih 22 publikacij (zloženke, glasila, itd.), realiziranih 20 drugih komunikacijskih orodij (objave na spletni strani, družbenih medijih, info točke, itd.) ter 28 primerov projektov, zbranih in razširjenih s strani Mreže (ogledi dobrih praks).

PRP 2014–2020 bo predvidoma dosegel zastavljene mejnike oz. vmesne cilje, s čimer bo Slovenija upravičena do rezerve za uspešnost v višini 6 % dodeljenih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Sprememba PRP 2014–2020

V nadaljevanju seje so člani obravnavali predlog pete spremembe PRP 2014–2020, ki gredo v smeri izboljšanje izvajanja ukrepov. Spremembe med drugim prinašajo na ukrepu Prenos znanja in dejavnosti informiranja več možnih vsebin na področju demonstracijskih projektov. Na področju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila se uvaja sprememba pogojev upravičenosti do podpore. Omogočena bo podpora tudi za primere, ko je bil prvič izdan certifikat za upravičeno shemo kakovosti v predhodnih štirih koledarskih letih od koledarskega leta predložitve vloge za podporo, kar bo omogočilo vstop novim upravičencev do sredstev. Na področju ukrepa Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje se uvaja spremembo, ki bo zajemala vse možne ujme ne samo žledoloma. V okviru ukrepa KOPOP se zaradi zaznanih potreb ponovno odpira operacija Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, za nove vstope.

Predlog spremembe bo poslan EK v potrditev. 

V nadaljevanju seje so člani Odbora za spremljanje sprejeli tudi mnenje glede meril za izbor operacij, ki se v manjšem delu spreminjajo v okviru 2014–2020, spremembe se nanašajo na podukrep Podpora za naložbe v predelavo, trženje ali razvoj kmetijskih proizvodov ter v okviru podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Povzetek letnega poročila bo objavljeno na spletni strani programa razvoja podeželja.

Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter predstavniki lokalnih skupnosti. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov. V letu 2018 sta bila v Odbor za spremljanje imenovana tudi predstavnika Ministrstva za javno upravo in Združenja društva ekoloških kmetov Slovenije. 

Glavne naloge Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja so zlasti pregled izvajanja PRP 2014–2020 in napredka pri doseganju ciljev, potrjevanje letnih poročil, najmanj enkrat letno pa mora biti Odbor za spremljanje PRP 2014–2002 seznanjen z rezultati vrednotenj v okviru načrta vrednotenja.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi