6. 6. 2014 – Izvedena predstavitev uradnega predloga PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Mreža za podeželje) je javno predstavilo predlog Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki bo nato formalno posredovan v potrditev na Evropsko komisijo.

Trajnostni koncept razvoja kmetijstva z opredeljenimi strateškimi cilji bo izveden v okviru PRP 2014–2020 z uresničitvijo naslednjih šestih prednostnih nalog EU, opredeljenih v Uredbi za razvoj podeželja – spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in podeželskih območjih; krepitev konkurenčnosti vseh tipov kmetijstva ter vitalnost kmetij; spodbujanje organiziranosti živilske verige in upravljanje s tveganjem v kmetijstvu; obnavljanje, ohranjanje in krepitev ekosistemov odvisnih od kmetijstva in gozdarstva; spodbujanje učinkovitosti virov ter podpora premiku k nizkoogljičnemu in klimatsko prožnemu gospodarjenju v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju; spodbujanje socialne vključenosti, zmanjšanje revščine in ekonomski razvoj podeželskih območij. Inovacije, okolje in klimatske spremembe so vključene kot horizontalne teme.

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je na predstavitvi povedal, da sta se priprava in pogajanja PRP 2014-2020 pričela že maja 2010, pri čemer je bila Slovenija, tudi zaradi zastopanja enotnega stališča tako administracije kot tudi kmetijskih nevladnih organizacij, precej uspešna. Za novo programsko obdobje je v okviru PRP tako na voljo dobrih 1,1 milijarde evrov. Za krepitev konkurenčnosti bo namenjenih dobrih 20% sredstev, za tržno povezovanje dobrih 9, za naravne vire skoraj 52, za diverzifikacijo pa več kot 15%. Na te naloge bo tako odpadlo več kot 96% sredstev, ostalo pa bo namenjeno za tehnično pomoč in obveznosti za zgodnje upokojevanje, ki so predvidene v zdajšnjem PRP. »V Sloveniji kombiniramo ukrepe neposrednih plačil, PRP in okoljske kohezije, saj približno polovica prebivalstva živi na podeželju« je dejal minister in dodal: »Izvajanje kmetijske politike ni več strogo izvajanje kmetijske politike, ki govori samo o hrani ampak je bistveno širša, je tudi socialna politika, kot na primer ukrepi rasti proizvodnje hrane in s tem ohranjanjE delovnih mest. Tretji vidik, ki pa je tudi zelo pomemben, pa je ohranjanje okolja

Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.

Okvir politike razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020 ureja zakonodaja EU, katere predlogi so bili objavljeni oktobra 2011. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja bo v novi finančni perspektivi še bolj vključen v skupno načrtovanje – v t.i. skupni strateški okvir, v katerega so poleg Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja vključeni tudi Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo z namenom učinkovitejšega uresničevanja ciljev strategije za trajnostno, pametno in vključujočo rast – Evropa 2020.

Politika razvoja podeželja pa je tudi sestavni del Skupne kmetijske politike (SKP), ki poleg politike razvoja podeželja ureja tudi neposredna plačila in skupno ureditev kmetijskih trgov ter skupno ureditev za financiranje, upravljanje in nadziranje te politike.

 

Udeležence pa je nagovoril tudi predstavnik Evropske komisije iz Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja in vodja enote, pristojne tudi za slovenski program, g. Jean-François Hulot, ki je med drugim predstavil postopek sprejema PRP 2014-2020. Evropska komisija kot tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje si prizadevata, da bo PRP 2014-2020 sprejet do konca letošnjega leta.

 

Današnje predstavitve si lahko ogledate v naslednjih dokumentih:

strateški del (.pdf) in

predstavitev ukrepov (.pdf).

 

Predlog PRP 2014-2020 (povezava)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi