6. 5. 2016 – Sprejem novele “investicijske uredbe” PRP 2014-2020

Vlada je na seji dne 5. 5. 2016 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP 2014–2020 (Uradni list RS, št. 32/2016).

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se spreminja in dopolnjuje predvsem zaradi uskladitve določb s 1. spremembo Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (PRP 2014–2020), ki jo je Evropska komisija potrdila s sklepom o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja RS za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 CCI 2014 SI 06 RD NP 001. Tako so bile pri podukrepu 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva kot možni upravičenec za izvajanje kolektivnih naložb dodane zadruge in skupine kmetov, vzpostavljene na osnovi pogodbe o sodelovanju pri naložbi. S predlaganimi dopolnitvami nato podrobneje opredeljujemo način izvajanja tovrstnih kolektivnih naložb ter dodajamo novo Prilogo 8, ki opredeli obvezne elemente takšne pogodbe. Nadalje so bile pri tem podukrepu dodane vrste upravičenih naložb, kot so opredeljene v veljavnem PRP 2014–2020. Kadar gre za naložbe v novogradnjo objektov za rejo domačih živali, se dovoli izgradnja skladiščnih kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil. Med upravičene stroške se doda stroške postavitve novih vinogradov, ki se bodo zasadili na podlagi dovoljenja za novo zasaditev, ker se s 1. 1. 2016 v EU uvaja nov sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte.

Na podlagi uskladitve s prvo spremembo PRP 2014–2020 se pri dveh podukrepih 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov zvišuje prag za opredelitev zahtevnih naložb z dosedanjih 50.000 EUR na 200.0000 EUR skupne priznane vrednosti naložbe ter opredeli majhne naložbe in zanje določi posebne pogoje. Pri obeh omenjenih podukrepih se spreminjajo tudi finančne določbe. Tako se pri podukrepu 4.1 zgornja višina podpore za upravičence, ki so mala, srednja ali velika podjetja, znižuje, in sicer s 3 mio na 1,75 mio EUR. Pri podukrepu 4.2 pa se v primeru, ko so upravičenci kmetije in mikro podjetja skupna višina podpore, ki jo lahko dobijo v celotnem programskem obdobju 2014–2020, zvišuje z 1 na 1,5 mio EUR. Če so upravičenci srednja in velika podjetja, pa s 3 na 5 mio EUR. Vrednost za majhna podjetja ostaja enaka na višini 3 mio EUR.

S spremembami in dopolnitvami se v uredbo vključujejo tudi problemska območja, ki so deležna višje stopnje podpore.

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Prijava na e-novice

Deli z drugimi