6. 4. 2018 – 7 mio EUR za naložbe v namakalne sisteme za boljšo stabilnost in kakovost kmetijske proizvodnje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem Uradnem listu objavilo 2. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme. Za ta ukrep je namenjenih 7 mio evrov nepovratnih sredstev. Cilj ukrepa je krepitev aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Rok za oddajo vlog je od 30. aprila do 31. avgusta.

namakanje

 

Ob objavi Javnega razpisa za naložbe v namakalne sisteme je minister mag. Dejan Židan poudaril, da so vlaganja v namakalne sisteme ključna za povečanje samooskrbe v Sloveniji. »Namakalni sistemi so eden od pomembnih načinov za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe. Kmetijstvo je zaradi neposredne odvisnosti od vremena in okoljskih razmer med najbolj občutljivimi gospodarskimi sektorji.« Dodal je še, da so potrebe na področju prilagajanja slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe velike in, da MKGP z javnim razpisom za naložbe v namakalne sisteme sledi strategiji razvoja kmetijstva do 2020 in močno spodbuja vlaganja v gradnjo namakalnih sistemov.

Predvidene podnebne spremembe bodo, po projekcijah, povečale verjetnost pojava naravnih nesreč in neugodnih vremenskih razmer, kar bo vplivalo tudi na količino in kakovost pridelka ter lokacijo proizvodnje.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 7 milijonov evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020, natančneje iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, te pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente:

– vodno dovoljenje,

– izvedba predhodnega postopka oziroma presoje vplivov,

– odločba o uvedbi namakanja.

Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtina, akumulacija).

Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu, saj se ta strošek financira iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov daje torej jasen signal potencialnim vlagateljem k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, saj se na ta način zmanjšajo stroški uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseže večja stroškovna učinkovitost in poraba sredstev v kmetijstvu.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 30. aprila 2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2021.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP.

Povezava na javni razpis…

Prijava na e-novice

Deli z drugimi